Portada > Ajuntament > Organigrama de l'ens > Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

Formen part de la Junta de Govern Local, on es reuneixen 1 cop per setmana, els següents regidors:

- Sr. Francesc Bonet Nieto.

- Sr. Jordi Orriols Vilaró.

- Sr. Manel Imedio Bernardo.

- Sra. Marta Domínguez Gasco.

- Sr. Jordi Carreras Arisa.

Deleguen en la Junta de Govern Local les següents competències i atribucions:

1. Autoritzacions i disposicions de despesa dins els límits de les competències de l’Alcalde.

2. Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

3. Aprovació projectes d’obra i d’urbanització quan l’alcalde sigui competent per a la seva contractació o concessió.

4. Aprovació de plecs de clàusules de licitacions de contractes d’obres, béns i serveis, que estiguin dins dels límits de les competències de l’Alcalde.

5. Adquisició de béns i drets i alienació del patrimoni quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

6. Reconeixement d’obligacions i aprovació de factures i certificacions d’obres.

7. Atorgament, denegació, pròrroga i caducitat de llicències d’obres, de parcel·lació urbanística i declaració d’innecessarietat, d’activitats, d’ocupació de la via pública i anàlogues, i l’aprovació de les liquidacions tributàries corresponents, sempre que no siguin de la competència del Ple.

8. Atorgament, denegació i revocació de llicències ambientals, i d’espectacles públics i activitats recreatives, així com els requeriments d’adopció de noves mesures correctores.

9. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública, d'acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple i aprovació bases de les proves de selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.