Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Ajut econòmic pel pagament de l'IBI 2020 per a famílies amb dificultats econòmiques

Ajut econòmic pel pagament de l'IBI 2020 per a famílies amb dificultats econòmiques

Descripció

Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

La quantia de l’ajut regulats a les presents bases serà d’un 15% de l’import de l’IBI, sent un màxim 200 euros per cada sol·licitud individual.

Documentació:

Trobareu la documentació a la columna dreta d'aquesta pàgina, com a documents adjunts. El procediment s'ha de fer per via telemàtica.

  • Fotocòpia del NIF/NIE dels sol·licitants i els de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut.
  • Volant convivència
  • Els ingressos bruts que s'hauran d'acreditar són els de l'últim exercici que consti a l'Agència Tributària Estatal i rendiments no contributius. Declaració de renda 2019 o Certificat d’imputacions.
  • Certificat cadastral i certificat de bens immobles de tots els membres de la unitat familiar.
  • Dades bancàries del compte on transferir l’import de l’ajut
  • Si s’escau: Certificat de discapacitat membre unitat familiar, Títol família monoparental, Acreditació violència de gènere, Situació excepcional Covid-19                        

Període tramitació

Del 1 d’agost al 20 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Per la situació actual, només s'acceptaran tramitacions telemàtiques.

Termini sol·licitud

20 de setembre

Qui el pot demanar

El titular de l’Impost de béns immobles.

Per rebre els ajuts caldrà :

  • Estar empadronat a Santa Eulàlia de Ronçana  abans del dia 1 de gener d’aquest any.
  • Constar com a titular de l’IBI, per l’habitatge com a residència habitual.
  • Que no  tingui cap altre bé immoble.
  • Que el conjunt d’ingressos no superi un determinat màxim anual. Aquesta quantitat varia, però, en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

A causa de la situació excepcional del COVID-19 la tramitació es farà telemàticament a través de l’oficina virtual de tràmits e-tram les 24 hores del dia.
Podeu tramitar la sol·licitud amb certificat digital o amb els sistemes d’identificació IDcatMòbil.


Inicia el tràmit

Documentació necessària

Documentació complementària