Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Sol·licitud d’accés a la informació pública

Sol·licitud d’accés a la informació pública

Descripció

Què permet?

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica el dret d’accés a la informació pública.

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, i sol·licitar informació elaborada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.

Quins requisits s’han de complir?

Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant la presentació d'una instància específica a la Oficina d’atenció al Ciutadà l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en horari de matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h, i tardes de dimarts i dijous de 16:00h a 19:00h, indicant clarament la forma o el format en què preferiu tenir accés a la informació i la vostra adreça de contacte, preferentment la d’un correu electrònic, que servirà per a les comunicacions entre vosaltres i l’Ajuntament.

Properament també es podrà presentar de forma telemàtica, a través de la plataforma ETRAM. Així mateix, es podrà presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Procureu ser el màxim de concrets en la vostra petició, detallant els documents o informació que sol·liciteu. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Límits al dret d’accés a la informació pública:

Es podrà denegar o restringit el dret d'accés a la informació pública si comporta un perjudici per:

- La seguretat pública.

- La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.

- El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.

- El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva

- Els drets dels menors d'edat.

- La intimitat i els altres drets privats legítims.

- El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

- La informació que tingui la condició de protegida i així ho estableixi expressament una norma amb rang de llei.

Les sol·licituds seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l’afectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud. Si es tracta d'altra informació que conté dades personal, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

La sol·licitud pot ser inadmesa en els supòsits següents:

- Documents de treball intern (resums, esborranys o notes).

- Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas es contemplaria donar la informació desglossada.

- Informació en fase d’elaboració i no publicada.

- Les consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà positiu.

Període tramitació

En qualsevol moment de l’any

Temps de resolució

En el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta podeu entendre estimada la vostra sol·licitud.

Qui el pot demanar

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

Preu de la tramitació

El tràmit és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si les dades existeixen en format electrònic.

L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l’operació.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda.

Documentació necessària