Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Protecció de dades

Protecció de dades

El Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, també anomenat Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), va entrar en vigor el passat 24 de maig de 2016, i és aplicable a partir de maig de 2018.

El RGPD afecta directament les administracions locals perquè aquestes actuen com a responsables i encarregades del tractament de dades personals en el desenvolupament de gran part de les seves activitats.

Posem a la vostra disposició diferents recursos que poden ajudar-vos a preparar i adoptar les mesures necessàries per al compliment de les obligacions previstes en el RGPD en relació amb els drets de la persona interessada, la figura del Delegat de Protecció de Dades o el Registre d'Activitats de Tractament entre d'altres.