Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Urbanisme i obres

Urbanisme i obres

Categoria:
  1. Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística
    Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària. Una vegada feta la petició, es comprovarà la legalitat …
  2. Certificat de qualificació urbanística
    Per a l’elaboració d’un certificat que contingui la qualificació urbanística i les condicions d’urbanització d’uns terrenys ha de demanar un Certificat de Qualificació Urbanística.
  3. Comunicació prèvia a l'execució d'obres
    Comunicat d’obres que no necessita llicència prèvia municipal, ja que no comporta augment de superfície, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecta parts generals de la …
  4. Gual
    Sol·licitud de llicència per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i …
  5. Llicència d'obra menor
    Les obres menors subjectes a llicència són aquelles que es realitzen a la via pública relacionades amb l’edificació contigua, obres auxiliars de la construcció, obres de reparació, modificació o …