Portada > Ajuntament > POUM

POUM

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa del planejament urbanístic del municipi:

El 17 de setembre del 2015 va quedar publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) número 6958 l’aprovació definitiva del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), essent aquest ja d’aplicació. En el següent enllaç podeu accedir al Registre de planejament urbanístic de Catalunya on trobareu tota la documentació relacionada amb el POUM de Santa Eulàlia de Ronçana.

En aquest apartat trobareu informació relativa a la normativa d’aplicació en finques situades en zona de flux preferent i zones inundables:

- Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, el Reglament de planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12466

- Visualització i consulta, de la informació relativa als estudis de planificació d'espais fluvials i la inundabilitat del nostre territori

http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html