Portada > Registre d’activitats de tractament

Registre d’activitats de tractament

Aquest registre recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i inclou, per a cadascun, la informació següent:  

- Nom i dades de contacte del/de la responsable del tractament i del/de la delegat/da de protecció de dades.

- Col·lectiu afectat i sistema de tractament.

- Finalitats del tractament.

- Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.

- Origen de les dades.

- Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals, així com accés de gestió per tercers.

- Terminis previstos de conservació de les dades.

- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

- Base legitimadora del tractament.

Podeu consultar el Registre d'activitats de tractament de forma completa en el següent document: