Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Ajut econòmic pel pagament de l'IBI 2022 per a famílies amb dificultats econòmiques

Ajut econòmic pel pagament de l'IBI 2022 per a famílies amb dificultats econòmiques

Descripció

Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

La quantia de l’ajut regulats a les presents bases serà d’un 25% de l’import de l’IBI, sent un màxim 225 euros per cada sol·licitud individual.

Documentació:

  • Fotocòpia del NIF/NIE dels sol·licitants i els de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut.
  • Volant convivència.
  • Els ingressos bruts que s'hauran d'acreditar són els de l'últim exercici que consti a l'Agència Tributària Estatal i rendiments no contributius. Declaració de renda 2022 o Certificat d’imputacions.
  • Certificat cadastral i certificat de béns immobles de tots els membres de la unitat familiar.
  • Dades bancàries del compte on transferir l’import de l’ajut.
  • Si s’escau: Certificat de discapacitat membre unitat familiar, Títol família monoparental, Acreditació violència de gènere.

Període tramitació

Termini tancat

Qui el pot demanar

El titular de l’Impost de béns immobles.

Per rebre els ajuts caldrà :

  • Estar empadronat/da a Santa Eulàlia de Ronçana abans del dia 1 de gener d’aquest any.
  • Constar com a titular de l’IBI, per l’habitatge com a residència habitual.
  • Que no  tingui cap altre bé immoble.
  • Que el conjunt d’ingressos no superi un determinat màxim anual. Aquesta quantitat varia, però, en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

La tramitació es recomana fer-la Telemàticament a través de l’oficina virtual de tràmits e-tram (www.ser.cat). Cal presentar la sol·licitud degudament complimentada i adjuntar la documentació.

Inicia el tràmit

Presencialment

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

Documentació complementària