Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2022-2023

Ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2022-2023

Descripció

Ajuts d'activitats esportives per a infants i joves de 6 a 18 anys empadronats a Santa Eulàlia de Ronçana i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Des dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es treballa en l’atenció familiar per ajudar en situacions de precarietat i/o necessitat social en qüestions com l’habitatge, els aliments, el treball, la sanitat i l’educació. L’activitat esportiva també és considerada una necessitat vital per a infants i joves, per tal d’afavorir no només el treball de les capacitat físiques, sinó també per afavorir la integració, la millora de la convivència en el seu entorn i la transmissió de valors personals i socials.

 

Documentació a presentar:

A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, amb excepció de les famílies que van fer sol·licitud de material i sortides:

1. Matricula de l’infant i/o jove a una activitat esportiva que es dugui a terme en una entitat esportiva.

 

2. Documentació econòmica:

2.1 Declaració de l’IRPF 2021 de tots els membres computables de la unitat familiar.

2.2 En cas de persones que rebin rendiments no contributius durant l’any 2021.

  1. Certificat de vida laboral.

  2. En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.

  3. En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.

  4. En cas que percebin la RGC (Renda Garantida Ciutadana) certificat acreditatiu del 2021.

2.3 Rebut de la hipoteca o del lloguer, de l’any 2021, de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

 

3. Documentació social:

3.1 NIF/NIE, o de tots els membres de la unitat familiar.

3.2 Volant de convivència.

3.3 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.

3.4 Llibre de família.

3.5 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.

3.6 Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.

3.7 En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, certificat expedit pel secretari judicial que acrediti el resultat infructuós de l’execució de la resolució del dret d’aliments.

3.8 En cas de discapacitat física, psíquica o sensorial de qualsevol membre de la unitat familiar, els certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

3.9 En cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.

L’omissió de presentació d’aquesta documentació suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.

 

4. Documentació excepcional:

4.1 En el cas que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, com:

- Passar a situació d’atur

- Expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

- Altres motius que suposin pèrdua substancial d’ingressos

4.2 En cas d’atur: certificat de prestacions rebudes (SEPE).

4.3 En cas d’estar afectat per ERTO: certificat d’empresa, on s’acrediti la situació.

4.4 En cas d’autònoms: justificació de la reducció d’ingressos mitjançant document oficial. 

Termini sol·licitud

De l'11 al 28 d'octubre de 2022.

Qui el pot demanar

Es poden beneficiar qualsevol persona en etapa d’infància i adolescència, empadronades al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, nascudes entre 2004 i 2016, que realitzin una activitat esportiva reglada a la comarca del Vallès Oriental.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

Documentació complementària