Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Cessió de material

Cessió de material

Descripció

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un conjunt de materials de propietat municipal (taulers, cavallets, cadires,etc.).

Podran sol·licitar la utilització del material descrit tots els veïns i entitats registrades al Registre d’Entitats del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

Requisits que s'han de complir

Els interessats, ja siguin particulars o entitats, hauran de presentar per registre una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, com a mínim amb una antelació de 15 dies a la data de celebració de l’activitat que determina la necessitat del material.

Les sol·licituds seran ateses per ordre cronològic d’entrada al registre general de l’Ajuntament, i seran respostes en el termini màxim d’un mes. En cas de produir-se silenci administratiu, aquest s’entendrà de caràcter desestimatori. 

Tindran prioritat per a la cessió de material en primer lloc les activitats organitzades per l’Ajuntament, seguides de les activitats d’entitats registrades del municipi, de caràcter anual o amb periodicitat regular dins del calendari.

Qui el pot demanar

La persona/entitat interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

- Els titulars de les sol·licituds concedides, un cop verificada la disponibilitat del material sol·licitat, seran requerits per a complimentar el full de liquidació, i fer el corresponent pagament, si s’escau, d’acord amb els preus estipulats a l’ordenança fiscal núm. 11 de Preus Públics. Així mateix, s’indicarà lloc i hora d’entrega i recollida del material, persona/es responsables en el cas d’entitat, i personal designat per l’Ajuntament per lliurar i rebre el material.

- Un cop fet l’ús del material, l’interessat el retornarà al lloc i data indicats, i en el full de liquidació es farà constar, si n’hi haguessin, els defectes, pèrdues i/o deficiències detectades. Cada part es quedarà una còpia signada del full degudament complimentat.

- El material que sigui retornat en mal estat, o hagi estat extraviat, haurà de ser reparat o reposat, segons pertoqui, d’acord amb els imports establerts al reglament.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

Documentació complementària