Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Inscripció d’entitats i associacions veïnals

Inscripció d’entitats i associacions veïnals

Descripció

El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al poble, els seus objectius i la seva representativitat o el pes específic, amb l’objecte de permetre una correcta política municipal de foment de l’associacionisme ciutadà.

Seran considerades entitats ciutadanes inscriptibles en el Registre totes aquelles l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de veïns del municipi i, en particular, les associacions de veïns, de pares d’alumnes, entitats culturals, esportives, recreatives, d’esplai, juvenils, o qualsevol altra similar.

Les dades que conté aquest registre són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d’inscripció s’inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida. 

Requisits que s'han de complir

Els requisits imprescindibles per a inscriure una entitat al registre són els següents:

- Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre i estar inscrita al registre d’entitats jurídiques corresponent.

- Aportar la documentació esmentada a la sol·licitud d’inscripció.

- Presentar la sol·licitud i la documentació al Registre General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Termini sol·licitud

En qualsevol moment.

Temps de resolució

En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d’inscripció i, exceptuant que aquesta hagués d’interrompre’s per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, es notificarà a l’Associació el seu número d’inscripció.

Qui el pot demanar

Tothom qui aporti un document original de representació d’una entitat.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplir el formulari següent:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

  • Sol·licitud d'alta, baixa o modificació de dades (PDF, 46 kB)
    Sol·licitud d'alta, baixa o modificació de dades
  • - Còpia de l’acta de constitució de l’Associació i/o Entitat
  • - Còpia dels Estatuts de l’Associació i/o Entitat
  • - Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat i domicili social
  • - Certificat expedit pel secretari de l’Associació i/o Entitat sobre la composició de la Junta Directiva amb DNI i adreces
  • - CIF de l’Associació i/o Entitat
  • - Programa i pressupost de l’Associació i/o Entitat

Documentació complementària