Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament amplia fins el 28 de gener el termini per demanar ajuts als comerços

L'Ajuntament amplia fins el 28 de gener el termini per demanar ajuts als comerços

22/12/2020

Els comerços i serveis de Santa Eulàlia afectats per la Covid-19 poden acollir-se als ajuts

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana amplia el termini per demanar els ajuts a comerços i serveis afectats per la Covid-19 fins el 28 de gener de 2021 inclòs.

Les Bases específiques de la convocatòria queden modificades de la següent manera:

4. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERIODE D’EXECUCIÓ.

Seran objecte de la prestació d’ajut aquelles despeses relatives a:

-  Lloguer o hipoteca del local on es desenvolupa l’activitat.

-  Subministraments de serveis tals com: gas, llum, aigua, telèfon i internet, que siguin necessaris per a la realització de l’activitat econòmica.

-  Altres despeses de serveis de tipus fixe, degudament acreditats.

Aquestes despeses hauran d’haver estat abonades en el període comprès entre els mesos de març i novembre de 2020.

8. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

Per tal de poder participar a la convocatòria, caldrà acompanyar la sol·licitud de la següent documentació, segons correspongui en cada cas:

-  NIF/CIF del titular del comerç minorista o servei

-  Acreditació de pèrdues econòmiques de la facturació mensual amb la presentació de la documentació que s’escaigui, segons la situació de la persona sol·licitant:

o Mod. 130 IRPF del primer i segon trimestre de 2019 i 2020

o Mod. 131 IRPF del primer i segon trimestre de 2019 i 2020

o Mod. 303 IVA del primer i segon trimestre de 2019 i 2020

o Qualsevol altre model o documentació vàlida i acreditativa de la reducció d’ingressos, on s’especifiqui anualitat i imports.

Aquesta documentació anirà acompanyada d’una Declaració responsable, conforme són certes les dades que contenen.

o Llibre de factures emeses i rebudes

o Compte de pèrdues i guanys del 2019 i 2020

-  Contracte de lloguer i/o hipoteca del local comercial.

-  Rebuts del lloguer o hipoteca del local a on es desenvolupi l’activitat econòmica dels mesos de març, abril i maig de 2020 (i que en tot cas, han d’haver estat abonats en el període comprès entre els mesos de març i novembre de 2020).

- Factures de subministraments de llum, aigua, gas, telèfon, internet i altres serveis de tipus fixe del local comercial on es desenvolupi l’activitat econòmica dels mesos de març, abril i maig de 2020 (i que en tot cas, han d’haver estat abonades en el període comprès entre els mesos de març i novembre de 2020).

-  Comprovants de pagament del lloguer, hipoteca, subministraments de llum, aigua, gas, telèfon, internet i altres serveis de tipus fixe del local comercial on es desenvolupi l’activitat econòmica dels mesos de març, abril i maig de 2020 (i que en tot cas, han d’haver estat abonades en el període comprès entre els mesos de març i novembre de 2020).

-  Codi IBAN del que sigui titular la persona beneficiària, adjuntant el certificat de titularitat del compte.

-  Certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social, de l’agencia Tributària, de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de la Generalitat de Catalunya.

-  L’esmentada documentació anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia literal dels originals.

Adjunt a aquesta pantalla hi trobareu l'anunci complet.

Arxivat a: General
Ajuts comerços Covid-19

Arxius adjunts