Tràmits

Categoria:
 1. Actuacions davant de lesions per atac de gossos i altres animals
  Informació dels tràmits a realitzar davant de mossegades d’animals de companyia des del punt de vista sanitari, administratiu i judicial. 
 2. Ajut econòmic pel pagament de l'IBI 2022 per a famílies amb dificultats econòmiques
  Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. La quantia de l’ajut regulats a les presents bases serà d’un 25% de l’import de l’…
 3. Ajuts de material i sortides escolars curs 2023-2024
  Adjudicació d’ajuts econòmics individuals per a material i sortides escolars per al curs 2023-2024.
 4. Ajuts de menjador escolar curs 2023-2024
  És un ajut econòmic del 70% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració.
 5. Ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2022-2023
  Ajuts d'activitats esportives per a infants i joves de 6 a 18 anys empadronats a Santa Eulàlia de Ronçana i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. …
 6. Bonificació per realització d’autocompostatge
  Els habitatges gaudiran d’una reducció del 15% de la quota quan acreditin que, durant l’exercici anterior, han realitzat compostatge casolà de la brossa orgànica generada als habitatges que …
 7. Bonificació per ús de la deixalleria
  Per gaudir d’aquesta bonificació del 10% de la taxa d’escombraries, cal descarregar-se l'app de l'Ajuntament i anar a l'apartat "Residus" (cal clicar la imatge amb una R de color vermell). Des d'aquí…
 8. Cens d'animals domèstics - alta
  Aquelles persones propietàries d’un animal domèstic (gos, gat o fura, excepte els animals perillosos) estan obligades a inscriure el/s seu/s animal/s al cens d’animals domèstics de companyia. La …
 9. Cens d’animals domèstics - baixa
  Aquest tràmit permet la inscripció de la baixa d’un animal prèviament inscrit al Cens municipal d’animals domèstics de companyia. En el cas dels gossos aquest tràmit és obligatori. Els supòsits de …
 10. Cens i llicència d’animals perillosos
  Aquelles persones propietàries d’un animal domèstic (gos, gat o fura) estan obligades a inscriure el/s seu/s animal/s al cens d’animals domèstics de companyia. La inscripció d’un animal al cens …
 11. Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística
  Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària. Una vegada feta la petició, es comprovarà la legalitat …
 12. Certificat de qualificació urbanística
  Per a l’elaboració d’un certificat que contingui la qualificació urbanística i les condicions d’urbanització d’uns terrenys ha de demanar un Certificat de Qualificació Urbanística.
 13. Certificat electrònic
  L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora de l'Agència Catalana de Certificació i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la …
 14. Certificats Urbanístics
  Aquest tràmit us permet sol·licitar l’emissió dels següents certificats urbanístics: Compatibilitat urbanística: certificat acreditatiu de la compatibilitat urbanística d’una activitat amb el …
 15. Cessió de material
  L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un conjunt de materials de propietat municipal (taulers, cavallets, cadires,etc.). Podran sol·licitar la utilització del material descrit tots els …
 16. Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita per tal que us pugui atendre un càrrec electe (alcalde o regidor/a) o un/a tècnic/a municipal. Posteriorment sereu informats del dia i l'hora que teniu la …
 17. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
  Per a les activitats econòmiques, incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'…
 18. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
  Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'ctivitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'…
 19. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
  És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 20. Comunicació prèvia a l'execució d'obres
  Comunicat d’obres que no necessita llicència prèvia municipal, ja que no comporta augment de superfície, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecta parts generals de la …
 21. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
  És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ens local fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva …
 22. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una …
 23. Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
  Comunicació prèvia que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, prèviament a la seva instal·lació. …
 24. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 25. Documentació per obertura d’establiments
  Per tal de sol·licitar l'autorització administrativa en l’exercici de les activitats econòmiques, caldrà posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals, Àrea d'Activitats (93 844 80 25) o …
 26. Empadronament - sol·licitud
  L’empadronament és l’acte de registrar-se a l’Ajuntament de residència habitual i que determina que aquella persona és considerada veïna d’aquella població. Així doncs el padró municipal és un …
 27. Exercici del dret a la limitació del tractament
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix alguna de les condicions següents: a) Cas que impugneu l'exactitud de les dades personals, durant …
 28. Exercici del dret a la portabilitat de les dades
  L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable,…
 29. Exercici del dret d'accés
  Aquesta instància us permet sol·licitar i obtenir informació sobre les vostres dades personals: quines són, amb quina finalitat es tracten i quins usos concrets tenen, com s'han aconseguit i si s'…
 30. Exercici del dret d'oposició
  Aquesta instància us permet sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi en els supòsits següents: 1. Quan no sigui necessari el seu consentiment …
 31. Exercici del dret de rectificació
  Aquesta instància us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes. El dret de rectificació està regulat per l'article 16 de la Llei orgànica 15/…
 32. Exercici del dret de supressió
  Aquesta instància us permet Sol·licitar la supressió total o parcial de dades inadequades o excessives, sense perjudici de la possibilitat de bloqueig. El dret de cancel·lació està regulat per l'…
 33. Gual
  Sol·licitud de llicència per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i …
 34. Inscripció d’entitats i associacions veïnals
  El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al poble, els seus objectius i la seva representativitat …
 35. Inscripció Fira
  Al llarg de l’any, a Santa Eulàlia de Ronçana se celebren diferents fires relacionades amb el sector primari, l’artesania i el comerç, com són: - Mercat Tot Segona Mà - Fira Lliga’t a la Terra - …
 36. Instal·lació d’atraccions i parades a la fira
  Instal·lació d'atraccions i parades a la fira de Festa Major.
 37. Instància genèrica
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un trà…
 38. Llicència ambiental (Annex II)
  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es …
 39. Llicència d'obra menor
  Les obres menors subjectes a llicència són aquelles que es realitzen a la via pública relacionades amb l’edificació contigua, obres auxiliars de la construcció, obres de reparació, modificació o …
 40. Participació en processos selectius
  Aquest tràmit permet participar en un procés selectiu de personal per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases del procés. És …
 41. Participació en processos selectius d'estabilització
  Aquest tràmit permet participar en un procés selectiu de personal per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases del procés. És …
 42. Permisos de crema
  Per fer una crema hi ha dos models de tràmits en funció de l’època de l’any: 1. Comunicat de crema (del 16 d’octubre al 14 de març): Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març …
 43. Processos de promoció interna
  Aquest tràmit permet participar en un procés de promoció interna de personal per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases del procés.…
 44. Queixes, suggeriments i propostes
  La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (p.ex. estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures …
 45. Reclamació OMIC
  L’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta que treballa per ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets en l’adquisició …
 46. Recollida d’animals perduts i abandonats
  - En cas que trobeu un animal de companyia perdut o abandonat a la via pública cal que truqueu a la policial local (93 844 64 64) que us atendrà els 365 dies de l’any les 24 hores. En cas que l’…
 47. Registrar parelles de fet
  L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet. Acredita la unió estable des de la seva inscripció dins del registre de …
 48. Retirada voluminosos i andròmines
  Aquest tràmit permet que, aquells veïns que no tenen mitjans per dur a la deixalleria els voluminosos o andròmines (electrodomèstics, matalassos, mobles...) puguin demanar la recollida domiciliària …
 49. Sol·licitar modificació directori del web
  Si com a usuari detectes qualsevol error dins d'aquesta pàgina web, et preguem que ho notifiquis a través del formulari que pots trobar a continuació. Posteriorment, seràs informat/da de si el canvi …
 50. Sol·licitud de parada al Mercat de venda no sedentària
  El mercat setmanal de venda no sedentària de Santa Eulàlia de Ronçana se celebrarà cada dissabte al matí al carrer Mare de Déu de la Salut (al costat de la plaça Onze de Setembre).  Tipologies a …
 51. Sol·licitud d’accés a la informació pública
  Què permet? La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol …
 52. Sol·licitud d’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
  Sol·licitud que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per sol·licitar l’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.   Per tal …
 53. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
  És l'informe preceptiu en matèria de prevenció d'incendis que ha de sol·licitar-se amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria …
 54. Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics
  El següent tràmit permet impedir la suspensió dels subministraments d’aigua, d’electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió residencial per part de l'empresa subministradora, …
 55. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
  És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics …
 56. Subvencions a esportistes individuals 2022
  Donar suport a projectes de promoció de l’activitat fisicoesportiva i de competició (edat escolar i federada) a esportistes individuals del municipi que competeixin en campionats o activitats …
 57. Subvencions per a entitats 2023
  Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatò…
 58. Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
  L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars. Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a la …
 59. Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)
  Justificant emès per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana que acredita l’empadronament d’una persona en un domicili d’acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’habitants. …