Tràmits

Categoria:
 1. Actuacions davant de lesions per atac de gossos i altres animals
  Informació dels tràmits a realitzar davant de mossegades d’animals de companyia des del punt de vista sanitari, administratiu i judicial. 
 2. Ajut econòmic pel pagament de l'IBI 2022 per a famílies amb dificultats econòmiques
  Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. La quantia de l’ajut regulats a les presents bases serà d’un 25% de l’import de l’…
 3. Ajuts de material i sortides escolars curs 2022-2023
  Adjudicació d’ajuts econòmics individuals per a material i sortides escolars per al curs 2021-2022.
 4. Ajuts de menjador escolar curs 2022-2023
  És un ajut econòmic del 70% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració. Adjunt a aquest tràmit hi trobareu la resolució dels ajuts de …
 5. Ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2021-2022
  Ajuts d'activitats esportives per a infants i joves de 6 a 18 anys empadronats a Santa Eulàlia de Ronçana i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. …
 6. Bonificació per realització d’autocompostatge
  Els habitatges gaudiran d’una reducció del 15% de la quota quan acreditin que, durant l’exercici anterior, han realitzat compostatge casolà de la brossa orgànica generada als habitatges que …
 7. Bonificació per ús de la deixalleria
  Per gaudir d’aquesta bonificació del 10% de la taxa d’escombraries, heu de venir a l’Ajuntament i sol·licitar el carnet de la deixalleria. Cada vegada que hi aneu us posaran un segell i un cop …
 8. Cens d'animals domèstics - alta
  Aquelles persones propietàries d’un animal domèstic (gos, gat o fura, excepte els animals perillosos) estan obligades a inscriure el/s seu/s animal/s al cens d’animals domèstics de companyia. La …
 9. Cens d’animals domèstics - baixa
  Aquest tràmit permet la inscripció de la baixa d’un animal prèviament inscrit al Cens municipal d’animals domèstics de companyia. En el cas dels gossos aquest tràmit és obligatori. Els supòsits de …
 10. Cens i llicència d’animals perillosos
  Aquelles persones propietàries d’un animal domèstic (gos, gat o fura) estan obligades a inscriure el/s seu/s animal/s al cens d’animals domèstics de companyia. La inscripció d’un animal al cens …
 11. Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística
  Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària. Una vegada feta la petició, es comprovarà la legalitat …
 12. Certificat de qualificació urbanística
  Per a l’elaboració d’un certificat que contingui la qualificació urbanística i les condicions d’urbanització d’uns terrenys ha de demanar un Certificat de Qualificació Urbanística.
 13. Certificat electrònic
  L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora de l'Agència Catalana de Certificació i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la …
 14. Cessió d'espais
  L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars. Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a la …
 15. Cessió de material
  L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un conjunt de materials de propietat municipal (taulers, cavallets, cadires,etc.). Podran sol·licitar la utilització del material descrit tots els …
 16. Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita per tal que us pugui atendre un càrrec electe (alcalde o regidor/a) o un/a tècnic/a municipal. Posteriorment sereu informats del dia i l'hora que teniu la …
 17. Comunicació prèvia a l'execució d'obres
  Comunicat d’obres que no necessita llicència prèvia municipal, ja que no comporta augment de superfície, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecta parts generals de la …
 18. Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
  Comunicació prèvia que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, prèviament a la seva instal·lació. …
 19. Documentació per obertura d’establiments
  Per tal de sol·licitar l'autorització administrativa en l’exercici de les activitats econòmiques, caldrà posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals, Àrea d'Activitats (93 844 80 25) o …
 20. Empadronament - sol·licitud
  L’empadronament és l’acte de registrar-se a l’Ajuntament de residència habitual i que determina que aquella persona és considerada veïna d’aquella població. Així doncs el padró municipal és un …
 21. Empadronament - volant
  Justificant emès per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana que acredita l’empadronament d’una persona en un domicili d’acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’habitants.
 22. Exercici del dret d'accés
  Aquesta instància us permet sol·licitar i obtenir informació sobre les vostres dades personals: quines són, amb quina finalitat es tracten i quins usos concrets tenen, com s'han aconseguit i si s'…
 23. Exercici del dret d'oposició
  Aquesta instància us permet sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi en els supòsits següents: 1. Quan no sigui necessari el seu consentiment …
 24. Exercici del dret de cancel·lació
  Aquesta instància us permet Sol·licitar la supressió total o parcial de dades inadequades o excessives, sense perjudici de la possibilitat de bloqueig. El dret de cancel·lació està regulat per l'…
 25. Exercici del dret de rectificació
  Aquesta instància us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes. El dret de rectificació està regulat per l'article 16 de la Llei orgànica 15/…
 26. Gual
  Sol·licitud de llicència per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i …
 27. Inscripció d’entitats i associacions veïnals
  El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al poble, els seus objectius i la seva representativitat …
 28. Inscripció Fira
  Al llarg de l’any, a Santa Eulàlia de Ronçana se celebren diferents fires relacionades amb el sector primari, l’artesania i el comerç, com són: - Mercat Tot Segona Mà - Fira Lliga’t a la Terra - …
 29. Instal·lació d’atraccions i parades a la fira
  Instal·lació d'atraccions i parades a la fira de Festa Major.
 30. Instància genèrica
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un trà…
 31. Llicència d'obra menor
  Les obres menors subjectes a llicència són aquelles que es realitzen a la via pública relacionades amb l’edificació contigua, obres auxiliars de la construcció, obres de reparació, modificació o …
 32. Participació en processos selectius
  Aquest tràmit permet participar en un procés selectiu de personal per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases del procés. És …
 33. Participació en processos selectius d'estabilització
  Aquest tràmit permet participar en un procés selectiu de personal per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases del procés. És …
 34. Permisos de crema
  Per fer una crema hi ha dos models de tràmits en funció de l’època de l’any: 1. Comunicat de crema (del 16 d’octubre al 14 de març): Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març …
 35. Reclamació OMIC
  L’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta que treballa per ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets en l’adquisició …
 36. Recollida d’animals perduts i abandonats
  - En cas que trobeu un animal de companyia perdut o abandonat a la via pública cal que truqueu a la policial local (93 844 64 64) que us atendrà els 365 dies de l’any les 24 hores. En cas que l’…
 37. Registrar parelles de fet
  L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet. Acredita la unió estable des de la seva inscripció dins del registre de …
 38. Retirada voluminosos i andròmines
  Aquest tràmit permet que, aquells veïns que no tenen mitjans per dur a la deixalleria els voluminosos o andròmines (electrodomèstics, matalassos, mobles...) puguin demanar la recollida domiciliària …
 39. Sol·licitar modificació directori del web
  Si com a usuari detectes qualsevol error dins d'aquesta pàgina web, et preguem que ho notifiquis a través del formulari que pots trobar a continuació. Posteriorment, seràs informat/da de si el canvi …
 40. Sol·licitud de parada al Mercat de venda no sedentària
  El mercat setmanal de venda no sedentària de Santa Eulàlia de Ronçana se celebrarà cada dissabte al matí al carrer Mare de Déu de la Salut (al costat de la plaça Onze de Setembre).  Tipologies a …
 41. Sol·licitud d’accés a la informació pública
  Què permet? La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol …
 42. Sol·licitud d’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
  Sol·licitud que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per sol·licitar l’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.   Per tal …
 43. Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics
  El següent tràmit permet impedir la suspensió dels subministraments d’aigua, d’electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió residencial per part de l'empresa subministradora, …
 44. Subvencions a esportistes individuals 2021
  Donar suport a projectes de promoció de l’activitat fisicoesportiva i de competició (edat escolar i federada) a esportistes individuals del municipi que competeixin en campionats o activitats …
 45. Subvencions per a entitats 2022
  El període de sol·licituds de subvencions de càracter general per a entitats està tancat. Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de …