Tràmits

Categoria:
 1. Ajut econòmic pel pagament de l'IBI per a famílies amb dificultats econòmiques
  Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.
 2. Ajuts de material i sortides escolars
 3. Ajuts de menjador escolar
  És un ajut econòmic del 70% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració.
 4. Ajuts individuals d'activitats esportives
 5. Ajuts per a l'adquisició d'abonaments en mitjans de transport públics per a estudiants d’entre 16 i 25 anys residents a Santa Eulàlia de Ronçana
 6. Alta al Padró Municipal d’Habitants
 7. Àpats a domicili
 8. Assistent per als tràmits i gestions de padró
 9. Bonificació per realització d’autocompostatge
 10. Canvi de domicili dins del mateix municipi
 11. Cens d'animals domèstics - alta
 12. Cens d’animals domèstics - baixa
 13. Cens i llicència d’animals perillosos
 14. Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística
 15. Certificat de qualificació urbanística
 16. Certificat electrònic
  L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora de l'Agència Catalana de Certificació i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la …
 17. Cessió de material (entitats)
 18. Cessió de material (particulars)
 19. Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal
 20. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
 21. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
 22. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
 23. Comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m2 i obertura del centre de treball
 24. Comunicació prèvia a l'execució d'obres
 25. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
 26. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
 27. Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació i devolució de fiança
 28. Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
 29. Comunicat ocupació via pública
 30. Convocatòria d'adjudicació d'habitatge jove
 31. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
 32. Devolució fiança d'obres menors
 33. Exercici del dret a la limitació del tractament
 34. Exercici del dret a la portabilitat de les dades
 35. Exercici del dret d'accés
 36. Exercici del dret d'oposició
 37. Exercici del dret de rectificació
 38. Exercici del dret de supressió
 39. Informe d’exclusió residencial per pobresa energètica
 40. Inscripció Fira: Lliga’t a la Terra, Fira del Tomàquet i Fira de Nadal
 41. Instal·lació d’atraccions i parades a la fira de Festa Major
 42. Instància genèrica
 43. Llicència ambiental (Annex II)
 44. Llicència d'obres majors
 45. Llicència d'obres menors
 46. Llicència de gual
 47. Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants
 48. Participació en processos de SET COMUNICACIÓ
 49. Participació en processos selectius
 50. Participació en processos selectius d'estabilització
 51. Participació en processos selectius de constitucions de borses de treball temporal
 52. Permisos de crema
 53. Porta'm
 54. Presentació de sol·licituds a altres administracions (Serveis Socials)
 55. Processos de promoció interna
 56. Queixes, suggeriments i propostes
 57. Reclamació OMIC
 58. Registrar parelles de fet
 59. Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes
 60. Servei Ajuts a domicili (SAD)
 61. Sol·licitar modificació directori del web
  Si com a usuari detectes qualsevol error dins d'aquesta pàgina web, et preguem que ho notifiquis a través del formulari que pots trobar a continuació. Posteriorment, seràs informat/da de si el canvi …
 62. Sol·licitud de parada al Mercat de venda no sedentària
 63. Sol·licitud d’accés a la informació pública
 64. Sol·licitud d’informe tècnic finalitzada la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a poder sol·licitar la bonificació de l’IBI
 65. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
 66. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
 67. Subvencions a esportistes individuals
 68. Subvencions per a entitats 2023
  Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatò…
 69. Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat
 70. Teleassistència
 71. Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
     
 72. Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)
 73. Volant o certificat de convivència (actual o històric)