Tràmits

Categoria:
 1. Ajut econòmic pel pagament de l'IBI per a famílies amb dificultats econòmiques
 2. Ajuts de material i sortides escolars curs 2023-2024
  Adjudicació d’ajuts econòmics individuals per a material i sortides escolars per al curs 2023-2024.
 3. Ajuts de menjador escolar curs 2023-2024
  És un ajut econòmic del 70% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració.
 4. Ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2022-2023
  Ajuts d'activitats esportives per a infants i joves de 6 a 18 anys empadronats a Santa Eulàlia de Ronçana i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. …
 5. Ajuts per a l'adquisició d'abonaments en mitjans de transport públics per a estudiants d’entre 16 i 25 anys residents a Santa Eulàlia de Ronçana
 6. Alta al Padró Municipal d’Habitants
 7. Àpats a domicili
 8. Bonificació per realització d’autocompostatge
 9. Cens d'animals domèstics - alta
 10. Cens d’animals domèstics - baixa
 11. Cens i llicència d’animals perillosos
 12. Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística
 13. Certificat de qualificació urbanística
 14. Certificat electrònic
  L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora de l'Agència Catalana de Certificació i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la …
 15. Cessió de material (entitats)
 16. Cessió de material (particulars)
 17. Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal
 18. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
 19. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
 20. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
 21. Comunicació prèvia a l'execució d'obres
 22. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
 23. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
 24. Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació i devolució de fiança
 25. Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
 26. Comunicat ocupació via pública
 27. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
 28. Devolució fiança d'obres menors
 29. Exercici del dret a la limitació del tractament
 30. Exercici del dret a la portabilitat de les dades
 31. Exercici del dret d'accés
 32. Exercici del dret d'oposició
 33. Exercici del dret de rectificació
 34. Exercici del dret de supressió
 35. Informe d’exclusió residencial per pobresa energètica
 36. Inscripció Fira: Lliga’t a la Terra, Fira del Tomàquet i Fira de Nadal
 37. Instal·lació d’atraccions i parades a la fira de Festa Major
 38. Instància genèrica
 39. Llicència ambiental (Annex II)
 40. Llicència d'obres majors
 41. Llicència d'obres menors
 42. Llicència de gual
 43. Participació en processos de SET COMUNICACIÓ
 44. Participació en processos selectius
 45. Participació en processos selectius d'estabilització
 46. Participació en processos selectius de constitucions de borses de treball temporal
 47. Permisos de crema
 48. Porta'm
 49. Presentació de sol·licituds a altres administracions (Serveis Socials)
 50. Processos de promoció interna
 51. Queixes, suggeriments i propostes
 52. Reclamació OMIC
 53. Registrar parelles de fet
 54. Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes
 55. Servei Ajuts a domicili (SAD)
 56. Sol·licitar modificació directori del web
  Si com a usuari detectes qualsevol error dins d'aquesta pàgina web, et preguem que ho notifiquis a través del formulari que pots trobar a continuació. Posteriorment, seràs informat/da de si el canvi …
 57. Sol·licitud de parada al Mercat de venda no sedentària
 58. Sol·licitud d’accés a la informació pública
 59. Sol·licitud d’informe tècnic finalitzada la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a poder sol·licitar la bonificació de l’IBI
 60. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
 61. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
 62. Subvencions a esportistes individuals
 63. Subvencions per a entitats 2023
  Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatò…
 64. Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat
 65. Teleassistència
 66. Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
  L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars. Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a la …
 67. Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)