Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Subvencions per a entitats 2024

Subvencions per a entitats 2024

Descripció

Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatòria de subvencions específiques podrà fer-se de forma simultània a la convocatòria general o, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podran convocar al llarg de l’exercici quan les circumstàncies d’interès social ho justifiquin.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

La subvenció s'ha de realitzar de forma telemàtica a través de la plataforma e-tram.

Iniciar el tràmit – Subvencions culturals

Iniciar el tràmit – Subvencions esportives