Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Subvencions per a entitats 2022

Subvencions per a entitats 2022

Descripció

El període de sol·licituds de subvencions de càracter general per a entitats està tancat. Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatòria de subvencions específiques podrà fer-se de forma simultània a la convocatòria general o, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podran convocar al llarg de l’exercici quan les circumstàncies d’interès social ho justifiquin.

Termini sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds està tancat.

Qui el pot demanar

Poden sol·licitar subvencions en cada modalitat convocada les entitats registrades al “Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Santa Eulàlia de Ronçana” i persones físiques. Excepcionalment, per a determinades activitats o finalitats d’interès públic, quan a les bases de la convocatòria així es determini, es podran concedir subvencions a entitats d’altre àmbit territorial. En aquest cas, les bases de la convocatòria ho hauran d’especificar, prèvia justificació.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

La subvenció s'ha de realitzar de forma telemàtica a través de la plataforma e-tram.

Iniciar el tràmit

Documentació necessària