Ple municipal

Primer ple del mandat 2019-2023
Primer ple del mandat 2019-2023

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A Santa Eulàlia de Ronçana està integrat per 13 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 9 regidors/es de Poble Unit, 2 regidors/es d'Independents-ERC, 1 regidora de Ciutadans i 1 regidor de SER-Candidatura de Progrés.

Les sessions ordinàries del Ple Municipal es duen a terme el darrer dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a les 19:00 hores, cada dos mesos, en els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. L'Alcalde pot variar puntualment el dia de celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta, si s’escau, al portaveus dels grups municipals.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En aquest apartat hi trobareu classificades per anys totes les actes dels Plens municipals que s'han celebrat des de l'any 2005. Des de 2015, podeu veure les vídeoactes dels Plens al canal de Youtube de l'Ajuntament.

Les vídeoactes a partir del setembre de 2022, així com les actes dels Plens Municipals les podeu trobar al canal de les Actes de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. També podeu consultar-ne la informació al portal de trasparència: Actes de Ple i Convocatòries de sessions del Ple.