Junta de Govern

La Junta de Govern està formada, segons la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per un terç dels regidors del Ple i l'alcalde. Formen part de la Junta de Govern Local, on es reuneixen un cop per setmana, els següents regidors:

 • Sr. Francesc Bonet Nieto
 • Sra. Anna Montes Cabot
 • Sr. Jordi Carreras Arisa
 • Sra. Judith Andújar Piñol
 • Sra. Maria Lázaro Padrós

Deleguen en la Junta de Govern Local les següents competències i atribucions:

 1. Autoritzacions i disposicions de despesa dins els límits de les competències de l’Alcalde.
 2. Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
 3. Aprovació projectes d’obra i d’urbanització quan l’alcalde sigui competent per a la seva contractació o concessió.
 4. Aprovació de plecs de clàusules de licitacions de contractes d’obres, béns i serveis, que estiguin dins dels límits de les competències de l’Alcalde.
 5. Adquisició de béns i drets i alienació del patrimoni quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
 6. Reconeixement d’obligacions i aprovació de factures i certificacions d’obres.
 7. Atorgament, denegació, pròrroga i caducitat de llicències d’obres, de parcel·lació urbanística i declaració d’innecessarietat, d’activitats, d’ocupació de la via pública i anàlogues, i l’aprovació de les liquidacions tributàries corresponents, sempre que no siguin de la competència del Ple.
 8. Atorgament, denegació i revocació de llicències ambientals, i d’espectacles públics i activitats recreatives, així com els requeriments d’adopció de noves mesures correctores.
 9. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública, d'acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple i aprovació bases de les proves de selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.