Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Ajuntament > Comissió Especial de Comptes

Comissió Especial de Comptes

És un òrgan complementari de naturalesa necessària i obligatòria per a tots els ajuntaments. La Comissió Especial de Comptes té les atribucions següents:

  • L’examen, l’estudi i l’informe del compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.
  • Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot demanar, per mitjà de la seva presidència, la documentació complementària que consideri necessària i la presència del personal laboral i funcionari de la corporació especialment relacionat amb els comptes que s’analitzin.
  • Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la seva legislació específica.
  • L’examen, l’estudi i l’informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la corporació, d’acord amb allò que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
  • Amb la periodicitat que el Ple determini, la Comissió coneixerà la informació relativa a l’execució dels pressupostos i al moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la recaptació, en compliment del que s’estableix a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Integren la Comissió Especial de Comptes l’Alcalde/essa i un representant de cadascun dels Grups Municipals, amb vot ponderat en funció del nombre de regidors/es integrats a cada Grup. La Comissió Especial de Comptes, per acord exprés del Ple en aquest sentit, podrà actuar simultàniament com a Comissió Informativa d’Hisenda, amb les funcions que l’acord plenari estableixi.

Formen la Comissió Especial de Comptes:

  • Sr. Francesc Bonet Nieto, alcalde (Poble Unit)
  • Sra. Marta Domínguez Gasco, per part del Grup Municipal de Poble Unit
  • Sra. Violeta Alcojor i Pagès, per part del Grup Municipal d'Independents-ERC

 

També hi assisteixen:

  • Sr. Bernat Calpe Palma, Interventor accidental