Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Urbanisme i obres

Urbanisme i obres

Categoria:
 1. Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística
  Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària. Una vegada feta la petició, es comprovarà la legalitat …
 2. Certificat de qualificació urbanística
  Per a l’elaboració d’un certificat que contingui la qualificació urbanística i les condicions d’urbanització d’uns terrenys ha de demanar un Certificat de Qualificació Urbanística.
 3. Certificats Urbanístics
  Aquest tràmit us permet sol·licitar l’emissió dels següents certificats urbanístics: Compatibilitat urbanística: certificat acreditatiu de la compatibilitat urbanística d’una activitat amb el …
 4. Comunicació prèvia a l'execució d'obres
  Comunicat d’obres que no necessita llicència prèvia municipal, ja que no comporta augment de superfície, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecta parts generals de la …
 5. Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
  Comunicació prèvia que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, prèviament a la seva instal·lació. …
 6. Gual
  Sol·licitud de llicència per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i …
 7. Llicència d'obra menor
  Les obres menors subjectes a llicència són aquelles que es realitzen a la via pública relacionades amb l’edificació contigua, obres auxiliars de la construcció, obres de reparació, modificació o …
 8. Sol·licitud d’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
  Sol·licitud que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per sol·licitar l’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.   Per tal …