Portada > Tràmits i gestions > Identitat digital (idCAT)

Identitat digital (idCAT)

El certificat digital, idCAT, és un sistema format per un conjunt de requisits: clau pública, clau privada i entitat de certificació. Fa possible garantir la identitat de l'autor d'un missatge o transacció electrònica.

Aquest certificat ha de ser emès per una Autoritat de Certificació, entitat de confiança encarregada de verificar les identitats certificades.

L'ús del certificat digital garanteix:

 • La identificació de l'emissor. Només pot haver-lo enviat la persona que el signa.
 • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
 • La irrefutabilitat dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica té el mateix valor legal que la firma gràfica, amb la qual cosa els compromisos no poden ser rebutjats.
 • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estar manipulada.

El certificat digital permet al seu titular:

 • Identificar-se eficaçment en línia.
 • Signar documents amb validesa legal mitjançant Internet.
 • Assegurar que la seva identitat no és suplantada.
 • Protegir la informació tramesa.
 • Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.

La infraestructura de claus públiques (PKI) és el sistema que, avui en dia, garanteix la màxima seguretat per validar la identitat de les persones en la realització de tràmits electrònics. Consisteix en un sistema de dues claus complementàries, és a dir, que allò que xifra una d'elles només ho pot desxifrar l'altra.

 • La clau privada és secreta i només la posseeix l'usuari. Amb aquesta clau pot signar tots els missatges o transaccions que vulgui. En aquest cas, el suport de clau privada és una targeta xip.
 • La clau pública esta a disposició de qualsevol usuari. Permet reconèixer la signatura digital a les transaccions electròniques segures.

La firma digital fa ús, alhora, de funcions hash. Quan s'aplica una funció hash a un missatge s'obté una empremta digital. Amb la clau privada es xifra aquesta empremta donant com a resultat el missatge signat.

Com podeu obtenir un certificat digital:

 1. Entitats certificadores per a empreses i professionals: ACA- Autoritat de Certificació de l'Advocacia; ANF Autoritat de Certificació -ANF AC; Camerfirma; Firmaprofesional.
 2. Agència Catalana de Certificació-CATCert: L'ús del certificat de l'Agència Catalana de Certificació-CATCert garanteix la interacció segura (mitjançant Internet) amb l'administració i altres entitats. CATCert és l'entitat prestadora de serveis de signatura electrònica de les administracions públiques catalanes.
 3. IdCAT Mòbil.
 4. A l'OAC de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Més informació en aquest enllaç.