Activitats

Categoria:
 1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
  Per a les activitats econòmiques, incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'…
 2. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
  Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'ctivitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'…
 3. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
  És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 4. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
  És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ens local fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva …
 5. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una …
 6. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 7. Documentació per obertura d’establiments
  Per tal de sol·licitar l'autorització administrativa en l’exercici de les activitats econòmiques, caldrà posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals, Àrea d'Activitats (93 844 80 25) o …
 8. Llicència ambiental (Annex II)
  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es …
 9. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
  És l'informe preceptiu en matèria de prevenció d'incendis que ha de sol·licitar-se amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria …
 10. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
  És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics …