Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament aprova el pressupost de 2021, que arriba als 10 milions d’euros

L’Ajuntament aprova el pressupost de 2021, que arriba als 10 milions d’euros

19/02/2021

Amb aquest pressupost, el més elevat dels últims 10 anys i caracteritzat per ser expansiu, es vol dinamitzar el municipi en l’etapa post Covid

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en el Ple extraordinari de dijous el pressupost de 2021, que suma un total de 10.010.860,48 euros, el més elevat dels últims 10 anys. De fet, en relació a 2021, el pressupost augmenta un 17,29%. Tanmateix, el Ple va aprovar el pressupost de l’Organisme Autònom Set Comunicació, de 98.000 euros. Els pressupostos es van aprovar amb els vots a favor de Poble Unit i Independents-ERC, l’abstenció de PSC i el vot en contra de Ciutadans.

Marta Domínguez, regidora d’Economia, va explicar que es tracta “d’uns pressupostos expansius, ambiciosos i de futur, per l’esforç pressupostari en diversos projectes que son la base de la remodelació i modernització en equipaments culturals i esportius i millores en infraestructures i la via pública”.

 

AUGMENT DE L’ENDEUTAMENT

Amb aquests pressupostos, l’Ajuntament preveu augmentar el seu deute i el previst a 31 de desembre de 2021 és de 2.690.087,89 euros, essent la ràtio d’endeutament del 35,04%. A 1 de gener de 2021, aquesta és del 18,79%. Aquesta ràtio és molt baixa i, per tant, l’Ajuntament té capacitat d’endeutament, el que permet fer uns pressupostos expansius. A més, el marc normatiu ha canviat (s’ha suspès l’aplicació de la llei d’estabilitat pressupostària), fet que afavoreix aquesta pujada.

Pel que fa als ingressos per operacions corrents, els impostos directes experimenten una reducció de l’1,60% en relació a 2020 (64.281,58 euros), principalment perquè l’Impost sobre béns immobles (IBI) es redueix en un 1,74% per l’impacte de les bonificacions relacionades amb les instal·lacions solars fotovoltaiques. En relació als impostos indirectes, aquests s’integren exclusivament per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, el qual s’incrementa un 28,18%.

Els ingressos del Capítol III experimenten una pujada del 4,64%. En aquest punt hi destaca la reducció del 26,01% dels ingressos previstos per l’Escola Bressol municipal, sobretot per la disminució de la demanda per part de les famílies, i el fet que s’han afegit 36.000 euros dels ingressos per Contribucions Especials, relacionats amb les obres del clavegueram de Can Fluvià. També en aquest punt, els ingressos del pla de residus s’han incrementat substancialment, passant de 120.000 a 200.000 euros.

Pel que fa a les Transferències Corrents, aquest capítol s’incrementa en un 1,11% (24.525,04 euros), disposant d’uns 100.000 euros més per part de l’Estat Espanyol i d'uns 100.000 euros addicionals de les subvencions de la Generalitat de Catalunya, aquestes últimes suposant un 46,60% més respecte a l’any anterior per contribuir al finançament de l’Escola Bressol municipal i liquidar parcialment les aportacions no realitzades des de 2012. Les transferències corrents de la Diputació de Barcelona es redueixen substancialment (un 52,94%), en uns 200.000 euros, ja que al 2020 estaven condicionades pel Pla de xarxes 2016-2019. El capítol d’ingressos patrimonials experimenta un creixement de l’1,63% (9.000 euros) pel cànon de Sorea per la gestió de l’aigua.

Respecte als ingressos per transferències de capital, s’espera obtenir un 95,98% més que el previst el 2020, ascendint a un total de 959.042,44 euros. En aquest cas, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat finançarà, parcialment, les obres de la Mota de Sant Isidre Nord, la Plaça 11 de Setembre i la millora de l’equipament del Camp de Futbol. Dues subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aniran a finançar parcialment la Mota de Sant Isidre Sud i l’actuació Guals el Sorral Aigua Avall. Les subvencions previstes de la Diputació de Barcelona corresponents al Programa General d’Inversions 2020-2023 seran per a la millora de la seguretat viària de la xarxa local i la Plaça 11 de Setembre. La resta de subvencions de la Diputació es destinaran a finançar l’actuació Pluvials Pinedes (c. Joan I i c. Països Catalans) i parcialment l’actuació d’enllumenats diversos. Finalment, els 5.400 euros també de la Diputació finançaran el 90% de l’actuació pluvials Camí de la Serra.

 

ES DUPLIQUEN LES INVERSIONS AL 2021

Pel que fa a les inversions previstes per a l’exercici 2021, aquestes s’incrementen en un 111,73%, arribant a un total de 2.415.786,10 euros. D’entre elles, les més rellevants són, a nivell d’urbanisme, la mota de Sant Isidre Nord i Sud (113.841,89 euros i 200.000 euros, respectivament; finançats pel PUOSC de la Generalitat i per l’ACA) i els guals el Sorral aigua avall (120.000 euros, també finançats per l’ACA). Les inversions en vies públiques també son importants, com la vorera del Camí de Caldes entre Can Costa i Can Met (165.000 euros), la pavimentació de la zona de La Sala (65.000 euros), la vorera del Camí de Can Sabater (93.000 euros), la millora de la seguretat viària de la xarxa local (240.000 euros, finançats en gran part per la Diputació de Barcelona) i el projecte de la Plaça 11 de Setembre (320.000 euros, finançats entre la Generalitat, Diputació i l’Ajuntament). Així mateix, es destinen 146.000 euros a l’enllumenat públic. El camp de futbol també rep gran part d’aquestes inversions, entre la renovació de la gespa (220.000 euros) i la millora de l’equipament (200.000 euros, dels quals 65.000 provenen de la Generalitat), basat en la construcció de nous vestuaris i l’enderroc de l’antic edifici del bar. Finalment, també s’inverteix en les reformes interiors de l’equipament Font del Rieral (80.000 euros) i en l’estudi de reforma dels edificis del Jutjat i la Casa del Mestre (15.000 euros).

En relació a les despeses, les de personal s’incrementen un 3,81% per un augment lineal del 0,9% dels sous, per la creació d’una plaça específica de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i pel reajustament de les jornades laborals d’alguns treballadors.

La previsió de despeses en béns corrents i serveis augmenta en un 1,27%, arribant als 3.815.447,01 euros. En aquest cas, les despeses més destacades són els subministraments (466.521 euros), les despeses diverses que inclouen una partida específica per cobrir necessitats derivades de la Covid-19 (506.245,53 euros) i treballs realitzats per altres empreses i professionals (1.652.234,65 euros), per les despeses relacionades amb la recollida, gestió i tractament de residus (increment del 8,31%). També en aquest cas s’hi inclou un increment del 10% en el cost de la neteja prevista als equipaments municipals, derivat de la necessitat per la pandèmia.

En relació a les despeses financeres i passius financers (capítols III i IX), es consignen els crèdits necessaris per procedir a l’amortització prevista per a aquest exercici de les operacions de crèdit i dels interessos i despeses financeres que se’n deriven. Les despeses financeres es pressuposten en 19.544,48 euros (increment del 6,74%), ja que les entitats financeres han variat les condicions de la gestió dels comptes.

Pel que fa a les transferències corrents, aquestes augmenten un 7,10%, sumant un total de 509.863,23 euros. Els increments més notables fan referència a l’aportació a Set Comunicació, a les aplicacions pressupostàries relacionades amb benestar social (arriba als 131.025,86 euros, un increment del 18,96%), a la creació d’unes subvencions al comerç (Pla d’actuació COVID) per un import de 10.000 euros, a la creació d’una subvenció per l’IES de la Vall del Tenes i a una partida pels premis del projecte participatiu de la Plaça 11 de Setembre. La reducció més destacada és l’aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes (6,71%), pactada entre els quatre consistoris per la reducció d’inversions i del deute de la corporació.

Pel que fa al pressupost de l’Organisme Autònom Set Comunicació, aquest suma un total de 98.000 euros. La principal despesa correspon a personal, el cost anual de les dues persones treballadores. Enguany s’afegeix una dotació extraordinària de 7.000 euros per a l’adaptació tecnològica a l’alta definició.

 

PRESSUPOSTOS AMBICIOSOS PER ACCELERAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

Ramon Vilageliu, regidor a l’oposició per Independents-ERC, va afirmar que “és necessari fer un pressupost expansiu perquè estem en una situació de pandèmia i la inversió privada baixa, per això, la inversió pública ha d’estar al darrere del creixement i l’Administració ha de ser el motor de la recuperació econòmica”. Vilageliu també va destacar que “a Santa Eulàlia era urgent perquè portàvem uns 10 anys que els pressupostos eren tot el contrari, fills de retallades diverses”. De tota manera, el regidor d’ERC va reclamar un Pla d’Acció Municipal fins el 2023 “perquè sinó les accions previstes tenen un sentit molt individualitzat” i, va dir, volen “veure on posar l’accent com a poble ens els propers anys”.

En resposta a aquesta petició, l’alcalde Francesc Bonet va explicar que “s’han fet molt bé els deures en els últims anys, tenint una ràtio d’endeutament que ara permet demanar préstecs”. A més, va confirmar que el Pla d’Actuació Municipal, que estava previst presentar-se just abans de l’inici de la pandèmia, s’està modificant “perquè les prioritats han canviat”, però es farà públic properament.

Susana Barroso, regidora a l’oposició per Ciutadans, va justificar el seu vot en contra perquè “el capítol de personal caldria aclarir-lo i continuen partides a l’AMI i a associacions de tendència nacionalista”. Alhora, va considerar que “caldria preguntar-se perquè s’inverteix tant en segons què i no es destinen a ajudes socials i empreses”.

Per la seva banda, el regidor de SER-CP i PSC, Abraham Requena, va considerar que “ara és quan toca endeutar-se” i va valorar “positivament que sigui expansiu, però no ho és prou perquè les necessitats de la gent del municipi son molt grans”. Requena va afirmar que “hi hauria d’haver moltes més subvencions, ja que les necessitats son ara i l’Ajuntament té les eines per augmentar la despesa”.

 

El Ple extraordinari, que va ser telemàtic, es pot veure en diferit al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Arxivat a: General
Ple Pressupostos 2021

Arxius adjunts