Portada > Actualitat > Notícies > El Ple aprova les Ordenances Fiscals de 2022, que, després de sis anys congelades, augmenten la taxa d’escombraries i l'IBI

El Ple aprova les Ordenances Fiscals de 2022, que, després de sis anys congelades, augmenten la taxa d’escombraries i l'IBI

29/10/2021

Ana Arrieta pren possessió del càrrec i entra com a regidora d’Educació per Poble Unit

En el Ple Extraordinari d’ahir dijous, 28 d’octubre de 2021, Ana Arrieta Graus va prendre possessió del càrrec com a regidora de Poble Unit, en substitució d’Anna Viura. Arrieta és, a partir d’ara, regidora d’Educació, un càrrec que agafa amb “il·lusió i moltes ganes per seguir amb la feina ben feta de l’anterior regidora”.

El Ple Extraordinari d’octubre va aprovar, amb els vots a favor de Poble Unit i els vots en contra d’Independents-ERC, SER-CP i C’s, les Ordenances Fiscals de 2022. La regidora d’Economia i Hisenda, Marta Domínguez, va detallar que “se’n modifiquen 12, però sis són exclusivament per canvis normatius”.

 

Primers passos cap al pagament per generació

Els canvis més polèmics fan referència a l’Ordenança Fiscal 10 sobre la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. La regidora Marta Domínguez va explicar que “hi haurà un canvi legislatiu a nivell europeu pel 2030 pel qual la taxa haurà de finançar la totalitat de la gestió dels residus”, per això, el govern proposa un augment del 10% de la taxa que permetrà passar de l’actual 62% al 70,5% de cobertura del servei. Domínguez també va parlar del futur pagament per generació, en el qual cada habitatge pagarà en funció de la quantitat de residus generats, premiant, alhora, aquells que participin al Porta a Porta i ho facin bé. La regidora va explicar que “s’han creat cinc tarifes segons la tipologia de l’habitatge”: habitatge en edifici plurifamiliar, habitatge unifamiliar i parcel·les en sòl urbà sense edificacions destinades a habitatge. En els dos primers casos, es crea la tarifa estàndard i una més elevada, d’aplicació a partir de 2023, per aquells habitatges que facin menys de 20 aportacions anuals al Porta a Porta i que no estan buits, no són segona residència o disseminats. En relació a la taxa comercial, el 75% serà fixa i el 25% restant serà variable en funció de l’ús.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Orriols, va destacar que “s’ha iniciat un procés de digitalització en l’ús de la deixalleria” i va parlar de la importància del pagament per generació, del qual va dir que “això és un tastet, però hem d’anar cap aquí, ja que no és un càstig sinó un premi per aquelles persones que ho facin bé”.

Ramon Vilageliu, regidor a l’oposició d’Independents-ERC, es va mostrar contrari a aquest augment: “Hi ha directives que aconsellen ajustar la taxa per pagar el servei, però això és impossible, per tant, no està de més que l’Administració s’arremangui”. Tot i així, es va mostrar favorable al pagament per generació. Per la seva banda, Susana Barroso, regidora de C’s, va considerar que “l’Ajuntament ha de fer front a aquestes despeses perquè és un Ajuntament sanejat”. Així mateix, Abraham Requena, regidor de SER-CP, va dir que no comparteixen la pujada “perquè és un tema de justícia social”.

 

S’actualitzen les Ordenances Fiscals

En el cas de l’Ordenança Fiscal 1 sobre l’Impost sobre béns immobles, s’ha augmentat el tipus de gravamen, essent del 0,785% quan es tracti de béns urbans, del 0,681% en béns rústics i del 0,866% en béns immobles de característiques especials.

En l’Ordenança Fiscal 3 sobre l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’ha actualitzat un mòdul del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i s’ha modificat la quota tributària mínima, que serà de 60 euros, tot i que es manté el tipus de gravamen. Dins l’Ordenança Fiscal 7, referent a la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats en matèria d’urbanisme, s’han creat tres tarifes diferents segons la naturalesa de les execucions, a petició de Serveis Territorials de l’Ajuntament. Per un canvi legislatiu, també s’ha adaptat l’Ordenança 8 sobre la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat els ciutadans i les empreses a través del sometiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. També ha sofert canvis l’Ordenança 16, referent a la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, la qual permet tornar a fer efectives les taxes de les terrasses de restauració i dels mercats.

Les Ordenances que s’han adaptat als nous textos normatius són l’Ordenança Fiscal 2 sobre l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la 4 sobre l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la 5 sobre l’Impost sobre activitats econòmiques, la 13 sobre la Taxa per expedició de documents administratius, la 15 sobre la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles através de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i la 18 sobre la Taxa per aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

 

Contractació del servei de neteja

Un altre punt del Ple d’ahir era l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques i convocatòria de la licitació per a la contractació del servei de neteja dels equipaments municipals i altres espais d’ús municipal, així com el control de qualitat i supervisió, per tal de garantir el seu bon estat. El preu base de licitació serà de 577.158,08 euros (IVA exclòs), corresponent a dues anualitats. Francesc Bonet va explicar que “s’inclouen 22 equipaments, més que en l’anterior contracte, i per això també augmenta l’import de la licitació”. El punt es va aprovar per unanimitat.

El Ple també va aprovar per unanimitat el Compte General 2020 de l’Ajuntament de Santa Eulàlia i Set Comunicació, així com el reglament que regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball del personal de l’Ajuntament (veure documents adjunts a aquesta notícia). En aquest sentit, l’alcalde va explicar que s’ha elaborat conjuntament entre govern, oposició i treballadors i que “regula el que es va fer d’urgència per la Covid”.

Podeu veure el Ple Extraordinari d’ahir complet al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Arxivat a: General
Ple 28 octubre 2021
Ana Arrieta

Arxius adjunts