Portada > Actualitat > Notícies > Anunci de l'acta proposta de contractació procés de selecció d’una plaça de conserge d’instal·lacions municipals

Anunci de l'acta proposta de contractació procés de selecció d’una plaça de conserge d’instal·lacions municipals

06/04/2022

Les persones aspirants que han quedat en primera i segona posició, presenten la seva renúncia voluntària a ocupar la plaça vacant.

El Tribunal proposa el nom de l’aspirant que va obtenir el tercer lloc en el procés de selecció.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.

Podeu consultar el resultat al nostre Tauler d'anuncis.

Arxivat a: Recursos Humans
Convocatòria_plaça conserge