Portada > Actualitat > Notícies > El Ple aprova les Ordenances Fiscals de 2023

El Ple aprova les Ordenances Fiscals de 2023

02/11/2022

S'incrementen l'IBI i la taxa de residus en un 5%

El Ple extraordinari d'aquest dijous, 27 d'octubre de 2022, va aprovar les Ordenances Fiscals de l'any vinent. Per tal de mantenir l'equilibri financer de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i proveïr-lo dels recursos materials suficients per a la prestació dels serveis municipals, s'ha elaborat una proposta de modificació de diverses Ordenances Fiscals. Aquestes són un instrument que ajuda i facilita la implantació de polítiques de caràcter social, econòmic o mediambiental, entre d'altres.

És per això que, per al 2023, s'incrementarà l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la taxa de residus en un 5%, així com l'impost sobre construccions que augmenta fins al 4%. Es modifiquen 11 Ordenances, tot i que la majoria són per canvis en la redacció per adaptar els textos a la normativa vigent. El punt es va aprovar amb els vots a favor de Poble Unit, les abstencions d'Independents-ERC i SER-CP i el vot en contra de Ciutadans.

La regidora d'Economia i Hisenda, Marta Domínguez, va explicar que "per la situació econòmica actual i un entorn social convuls, hi ha unes despeses imposades com l'augment del preu del gas i l'increment dels costos de residus que fan que els ingressos siguin insuficients per cobrir les despeses". Domínguez va assegurar que no volen "reduir cap mena de servei cap a la ciutadania". El regidor a l'oposició d'Independents-ERC, Ramon Vilageliu, tot i comprendre les necessitats financeres de l'Ajuntament, va assegurar que no els sembla "oportú per la situació actual augmentar l'IBI i que l'esforç l'hagi de suportar l'economia familiar". Vilageliu va justificar l'abstenció del seu grup "a l'espera dels pressupostos de 2023". Per la seva banda, Susana Barroso, regidora de Ciutadans, va dir que "cal protegir als més desprotegits que no puguin assumir aquest 5%". Finalment, el regidor de SER-CP, Abraham Requena, va explicar que "els impostos han de ser equitatius i haurien d'introduir el biaix de la renda".

Increment del 5% de l'IBI i la taxa de residus

Per al 2023, s'incrementarà el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) en un 5% i, per tant, passarà a ser del 0,824 en terreny urbà, del 0,715 en rústec i del 0,909 en especials. El rebut mitjà per habitatge a Santa Eulàlia se situa en 754,85 euros anuals, per tant, aquest increment suposarà 37,74 euros més a l'any, un import que es pot reduir amb les bonificacions de les plaques solars. L'Ajuntament preveu, amb aquest augment del 5%, recaptar uns 142.000 euros més respecte l'any passat.

Alhora, incrementa la taxa de residus en un 5% en totes les tarifes i també s'adapta la tarifa de la deixalleria. La nova legislació en matèria de residus obliga als Ajuntaments a que la totalitat dels costos es cobreixi amb els ingressos. Actualment, a Santa Eulàlia es cobreix, aproximadament, la meitat de les despeses i, també per aquest motiu, es va implantar l'any passat el Pagament per Generació. En aquest cas, respecte a 2022, es preveu recaptar uns 31.000 euros més.

Sense increment en la resta de taxes

Tot i que també augmenta l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, establint un nou tipus del 4%, i puja el coeficient de situació de l'IAE en un 5%, es mantenen els tipus aplicables a l'Impost de Vehicles, Increment sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana i l'Impost d'Activitats Econòmiques, i no s'incrementen la resta de taxes.

Altres canvis que han sofert les Ordenances Fiscals de 2023 són simplificacions i canvis de textos per fer més senzilla i adaptada a la normativa la gestió, sense modificar les tarifes, com és el cas de les Ordenances 7 (Taxa per llicències o la comprovació d'actes o actuacions comunicades en matèria d'urbanisme), 8 (Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques) i 15 (Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena). També s'ha reformulat l'estructura de la taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia, adaptant-la a les tarifes aplicades per l'empresa prestadora del servei.

 

Finalment, el Ple Extraordinari va aprovar per unanimitat la proposta de resolució dels recursos de reposició de l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament.

Podeu visualitzar el Ple complet al canal de Youtube de l'Ajuntament.

 

Arxivat a: Alcaldia, Economia, General
Ple extraordinari octubre