Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament publica un ban de restriccions en el consum d'aigua per sequera en estat d'excepcionalitat

L'Ajuntament publica un ban de restriccions en el consum d'aigua per sequera en estat d'excepcionalitat

05/04/2023

Les limitacions i restriccions afecten el consum domèstic, el reg públic i privat, les piscines, la neteja de vehicles, la neteja de carrers i mobiliari urbà, granges i fonts ornamentals

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha publicat un ban amb les restriccions en el consum d'aigua per sequera en estat d'excepcionalitat.

Podeu trobar el document adjunt a aquesta notícia:

CONSUM DOMÈSTIC:

El consum domèstic dels abonats, a les seves llars, es limitarà a 130 litres per habitant i dia.

REG PÚBLIC I PRIVAT:

Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos la dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes i el reg cal que es realitzi en horari de menor insolació (de 20 h a 8 h). A més, el reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana i en l'horari de menor insolació (de 20 h a 8 h).

PISCINES:

La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

NETEJA DE VEHICLES:

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ:

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

GRANGES:

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d'abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

FONTS ORNAMENTALS:

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

RESTA D'USOS:

D’altra banda, la limitació de consums d’aigua per a la resta d’usos, queda restringida a una reducció dels consum en els següent percentatges del seu consum en situació de normalitat.

  1. El reg dels usos agrícoles s’ha de reduir un 40%.
  2. Els usos ramaders han de reduir el consum d’aigua un 30%.
  3. Els usos industrials han de reduir el consum d’aigua un 15%.
  4. El reg dels usos recreatius s’ha de reduir un 50%.
  5. Els usos recreatius que no impliquin reg han de reduir el consum d’aigua un 15%.
Arxivat a: Alcaldia, General, Medi Ambient
Sequera

Arxius adjunts