Prevenció d’incendis

La prevenció d’incendis al nostre municipi es tracta des de diverses perspectives:

- Reducció del risc:

PPI: Pla de Prevenció d’Incendis: El Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1986, que té com a objectius reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. El PPI defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció i la xarxa de punts d'aigua per abastir els equips d'extinció. El Pla també recull informació sobre els models de combustible, els equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi. Finalment, el Pla determina les accions que s'han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d'aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n'estableix un calendari d'execució.

PPU: Pla de Prevenció d’Incendis a les Urbanitzacions: El Pla de Prevenció per Urbanitzacions és un instrument per a la planificació i gestió de les mesures adreçades a evitar els efectes dels incendis forestals establertes a la Llei de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions 5/2003. El PPU es compon de:

Una proposta de definició del perímetre de la urbanització.

Un projecte de construcció d'una franja de protecció entorn del perímetre de la urbanització.

Un projecte de tractament de les parcel·les no edificades i dels espais comuns.

Un pla d'evacuació de l'urbanització.

Un conjunt de recomanacions amb referència als accessos, la xarxa elèctrica, les parcel·les edificades, etc.

PVI: Pla de Vigilància contra Incendis: El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de la província de Barcelona és el conjunt d'accions informatives, dissuasòries i d'anticipació, dirigides a evitar l'inici dels incendis forestals.

El Pla s'estructura en zones de vigilància. Cada zona disposa d'un centre de comunicacions, on hi ha un/a operador/a i un/a enginyer/a de zona. L'operador/a està permanentment en contacte amb les diferents unitats mòbils d'informació i vigilància, que són la cel.lula operativa bàsica del pla. El Pla el redacten i executen coordinadament els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Diputació de Barcelona. El Pla està coordinat amb el serveis d'extinció d'incendis i serveis forestals de la Generalitat de Catalunya.

Comunicats i autoritzacions per a activitats amb risc d’incendi forestal: des de l’Ajuntament posem a disposició de ciutadans i entitats els dos tipus d’impresos necessaris (segons l’època de l’any) per a realitzar treballs forestals, cremes, barbacoes, etc. al municipi de forma segura (les peticions es trameten a la Generalitat de Catalunya i el cos d’Agents Rurals s’encarreguen de fer el seguiment i, si escau, autoritzar). Per a més informació consulteu l’apartat de tràmits de la nostra web.

 

- Gestió de l’emergència en cas d’incendi:

A Santa Eulàlia de Ronçana hem treballat en diversos plans per emergències, entre elles les relacionades amb els incendis forestals. El Pla d'Actuació Municipal per a Emergències és un instrument, creat per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per a la gestió d'una emergència produïda per un incendi forestal. 
El seus objectius fonamentals són donar a l'Ajuntament la informació i els instruments necessaris per:

Organitzar els mitjans humans i materials del municipi per fer front a l'emergència;

Coordinar aquests mitjans amb els bombers i altres serveis;

Assegurar la protecció de persones i béns.