Serveis Socials

Els Serveis Socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones, atenent les situacions de necessitat en què aquestes es trobin o que es puguin presentar. Faciliten informació sobre els recursos socials i les prestacions disponibles, assessoren i orienten en relació als problemes que afecten les persones i llurs famílies i promouen la superació de les dificultats que puguin tenir.

Són el primer graó del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris. Són objectius prioritaris millorar la cobertura de serveis i la seva qualitat, promoure l'autonomia de les persones i prevenir situacions de risc social, sempre fomentant la participació i coresponsabilitat del ciutadans.