Portada > Documents oficials > Reglament orgànic municipal

Reglament orgànic municipal

El present Reglament té per objecte regular el règim organitzatiu i de funcionament dels Òrgans de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, el seu règim jurídic i l'estatut dels membres de la Corporació, de conformitat amb la potestat d'autoorganització que és reconeguda als Ajuntaments la legislació vigent per als ens locals continguda a la Constitució espanyola, Estatut d’Autonomia de Catalunya, Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 21 d’abril, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei, Municipal i de Règim Local de Catalunya, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i disposicions concordants. És també objecte d'aquest Reglament la regulació del procediment per a l'exercici del dret de participació ciutadana constitucionalment reconegut i que es recull als articles 69 i següents de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, 154 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 226 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Arxivat a: Ordenances generals

Arxius adjunts