Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Bonificació per realització d’autocompostatge

Bonificació per realització d’autocompostatge

Descripció

Els habitatges gaudiran d’una reducció del 15% de la quota quan acreditin que, durant l’exercici anterior, han realitzat compostatge casolà de la brossa orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena.

Requisits que s'han de complir

Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà s’haurà d’omplir anualment una instància a tals efectes, i es passarà a formar part del Registre de Compostaires. 

Per sol·licitar la reducció de la taxa caldrà adreçar una instància a l’Ajuntament durant el mes de desembre de l’any en curs. Un cop rebuda la sol·licitud, el personal municipal realitzarà un mostratge significatiu i podrà realitzar una visita a l’habitatge i emetre un informe per comprovar que es gestioni correctament el procés de compostatge casolà: 

- Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica constant.

- Volum mínim de material d’1 m3.

- Dur a terme el procediment en condicions higièniques.

- No provocar molèsties als veïns.

- Per a rebre la bonificació, el procés de compostatge haurà d’haver estat actiu un mínim de 6 mesos abans de la presentació de la instància, cosa que es verificarà en la inspecció amb el volum mínim de material.

En cas que l’informe sigui positiu, la bonificació s’aplicarà a la tarifa de l’exercici següent. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent l’exempció, aquells estan obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament a efectes que es pugui liquidar la taxa.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

Documentació complementària