Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Cens i llicència d’animals perillosos

Cens i llicència d’animals perillosos

Descripció

Aquelles persones propietàries d’un animal domèstic (gos, gat o fura) estan obligades a inscriure el/s seu/s animal/s al cens d’animals domèstics de companyia. La inscripció d’un animal al cens municipal facilita la recuperació d’aquest en cas de pèrdua alhora que permet a l’ajuntament disposar de les dades necessàries en cas que s’hagin de realitzar campanyes, etc. A més, segons estableix el decret 170/2002 d’11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, tota persona que tingui o condueixi un gos potencialment perillós (vegeu observacions) per espais públics ha de disposar de la corresponent llicència atorgada per l’Ajuntament.

Requisits que s'han de complir

- Cal que l’animal hagi estat identificat mitjançant micro-xip i que disposi de cartilla sanitària.

- Cal que l’animal resideixi habitualment al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

- Cal que la persona propietària sigui major d’edat.

Termini sol·licitud

Qualsevol dia laborable de l’any.

Temps de resolució

Recepcionada la documentació, l’ajuntament la verificarà i emetrà la llicència corresponent, així com la targeta identificativa de l’animal, acreditativa de la inscripció al cens municipal d’animals domèstics.

Vigència

Aquesta llicència té una validesa de 5 anys i s’haurà de portar anualment el rebut de la renovació de l’assegurança a l’ajuntament.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

El cost del tràmit és de 27,30 € segons la taxa establerta a l'Ordenança fiscal nº20.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

  • Sol·licitud cens animal perillós 2020 (PDF, 163 kB)
    Sol·licitud cens animal perillós 2020
  • - Fotocòpia del DNI de la persona propietària de l’animal
  • - Fotocòpia targeta sanitària on hi consti el núm. de microxip, les característiques de l’animal i les vacunacions realitzades
  • - Certificat vigent de capacitat física i aptitud psicològica a nom del propietari de l’animal (certificat oficial que us faran en centres de revisió mèdica “del carnet de conduir”)
  • - Document acreditatiu d’haver formalitzar una assegurança de responsabilitat civil actualitzada, (és responsabilitat del propietari presentar el rebut anualment a l’Ajuntament). La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil ha de ser per un import no inferior a 150.253 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal
  • - Certificat d’antecedents penals (l’Ajuntament realitzarà aquesta gestió d’ofici)
  • - Resguard bancari del pagament de 27,30 € corresponent a la quota de la taxa segons Ordenança fiscal nº20
  • - Declaració jurada de no haver estat sancionat per cap Administració Pública per la comissió d’infraccions greus o molt greus, previstes per la Llei 50/1999 i la Llei 10/1999

Documentació complementària