Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística

Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística

Descripció

Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària. Una vegada feta la petició, es comprovarà la legalitat de la construcció o, si procedeix, d’una presumpta infracció i la seva antiguitat. Amb les dades recollides, s’expedirà el certificat que correspongui.

Aquest certificat inclou

- Descripció física de l’immoble.

- Any de construcció i posteriors reformes.

- Estat legal relatiu al planejament urbanístic.

Termini sol·licitud

En qualsevol moment de l’any.

Temps de resolució

El termini estimat és de 15 dies.

Qui el pot demanar

El pot demanar qualsevol persona interessada per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri presentant la deguda acreditació. 

Preu de la tramitació

La taxa és de 64,95 euros, segons estableix l'ordenança fiscal número 13 (taxa per expedició de documents administratius). El pagament d’aquesta taxa s’haurà d’efectuar prèviament a la sol·licitud del certificat, mitjançant transferència bancària.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

De forma telemàtica, a través de la instància específica.

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

  • Sol·licitud de legalitat urbanística (PDF, 97 kB)
    Sol·licitud de legalitat urbanística
  • - Plànol d’emplaçament signat per la persona peticionària, o fitxa del cadastre
  • - Comprovant de pagament de la taxa per l’expedició de certificats
  • - Referència cadastral complerta (20 dígits)

Documentació complementària