Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Descripció

Per a les activitats econòmiques, incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "“Certificat tècnic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific que trobareu a:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Requisits previs

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
  • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
  • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
  • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

 

Impresos del tràmit

Certificat tècnic de posada en funcionament d'activitat, o modificació substancial, sotmesa a comunicació.

 

Termini de sol·licitud

La Comunicació d'inici i modificacio substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre i quan la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Període tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Temps de resolució

No hi ha resolució.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

Documentació necessària

 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic d'acord amb el model normalitzat.
 • Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.