Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Comunicació prèvia a l'execució d'obres

Comunicació prèvia a l'execució d'obres

Descripció

Comunicat d’obres que no necessita llicència prèvia municipal, ja que no comporta augment de superfície, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecta parts generals de la finca.

Tipus d'obres

Aquestes obres, en qualsevol cas, s’emplaçaran en terrenys classificats de Sòl urbà, pel vigent planejament urbanístic municipal.

No cal aportar documentació tècnica si es tracta de: 

- Reformar la cuina i/o el bany sense modificar els envans i/o elements estructurals de l’edifici. 

- Reformar l’interior de l’habitatge o local sense modificar els envans i/o elements estructurals.

- Renovar el vestíbul i/o l’escala comunitària, sense afectar l’estructura ni la façana. 

- Enguixar i/o arrebossar i/o pintar parets i/o sostres.

- Col·locar cel ras. 

- Substituir paviment a l’interior de l’edifici.

- Reparar i/o renovar impermeabilització del terrat.

- Reparar i/o renovar instal·lacions de l’interior de l’edifici.

- Rehabilitar i/o pintar façana en edifici de planta baixa, sense muntatge de bastida. 

- Substituir la fusteria interior i/o exterior.

- Reparar i/o renovar instal·lacions de l’exterior de l’edifici: canonades, pals...(dins la propietat).

- Obres a la vorera, no lligades al desplaçament o construcció de la tanca del solar, ni lligades a construcció/instal·lació d´escomeses.

- Pavimentar àrees exteriors de l’habitatge, sense moviments de terra. 

- Talar arbres no lligat a futura construcció d’un edifici. 

Com a documentació tècnica cal aportar un croquis de l’obra sol·licitada per: 

- Parets o murs de tancament.

- Muntatge de barbacoa no coberta. 

- Construcció de gual (seguint indicacions del serveis tècnics municipals).

Període tramitació

El termini d’execució atorgat per a fer l’actuació sol·licitada és de tres mesos a comptar des de la data de l´inici de les obres.

Termini sol·licitud

Qualsevol dia laborable de l’any.

Qui el pot demanar

- La persona interessada o afectada pel tràmit. 

- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

- Per a la tramitació s’ha d’abonar una taxa de 48,28€ (Ordenança Fiscal núm. 7) en concepte de taxes per l´assabentat d’obres menors, i cal fer un dipòsit de 30,05 € per respondre de la correcta eliminació i gestió dels residus generats a l’obra. El dipòsit per gestió de residus es retorna justificant el lliurament dels residus a la deixalleria o a una empresa autoritzada pel Consorci de la Gestió dels Residus. 

- En cas d’ocupació de la via pública s’aportarà el justificant del pagament a l’entitat bancària de la taxa corresponent segons ordenança fiscal nº12 (0,42 €/m2/dia) 

- S’hauran d’aportar els justificants dels pagaments corresponents a l'OAC en el moment de la sol·licitud. 

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

Documentació complementària