Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Descripció

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ens local fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Període tramitació

Durant tot l'any.

Termini sol·licitud

La comunicació prèvia ambiental s'ha de formalitzar un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial