Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Descripció

Comunicació prèvia que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, prèviament a la seva instal·lació. Estan subjectes a aquesta comunicació prèvia els propietaris dels habitatges en què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Per instal·lacions d’energia solar tèrmica

Sol·licitud de comunicació prèvia aportant projecte o memòria tècnica de la instal·lació (en funció de la potència instal·lada).

Pels edificis catalogats, els usos i les obres provisionals i les obres que es portin a terme en sòl no urbanitzable, requeriran de llicència d’obres aportant la mateixa documentació que les actuacions en règim de comunicació prèvia. En la documentació presentada caldrà especificar com a mínim característiques tècniques, pressupost, plànol on s’especifiqui la ubicació dels panells solars i càlculs que justifiquin que l’aportació energètica de la instal·lació solar serà, com a mínim del 40% de la demanda anual d’energia derivada de l’escalfament de l’aigua.

Per les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

Sol·licitud de comunicació prèvia aportant projecte o memòria tècnica de la instal·lació (en funció de la potència instal·lada).

Pels edificis catalogats, els usos i les obres provisionals i les obres que es portin a terme en sòl no urbanitzable, requeriran de llicència d’obres aportant la mateixa documentació que les actuacions en règim de comunicació prèvia. En la documentació presentada caldrà especificar com a mínim característiques tècniques, pressupost, plànol on s’especifiqui la ubicació dels panells solar i càlculs que justifiquin que l’aportació energètica de la instal·lació solar serà, com a mínim de 1Kw.

 

Tanmateix, a l’acabament de les obres objectes de la comunicació prèvia i acomplerts els termes objecte de la fiança dipositada, es pot sol·licitar la seva devolució.

 

Quins documents cal aportar?

Per a la citada sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació:

-          Sol·licitud de comunicació prèvia de instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

-          Projecte o memòria tècnica de la instal·lació.

-          Comprovant autoliquidació.


Com es pot fer el tràmit?

Telemàticament o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana a través d’una instància genèrica i aportant la documentació indicada a l’apartat “2.Quins documents cal aportar?”.

 

 

Qui el pot demanar

L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Preu de la tramitació

Per a la tramitació de la Comunicació prèvia per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, s’haurà d’abonar:

-          L’impost de 4,000% sobre el cost de l’obra amb un mínim de 60 euros, d’acord amb el que estableix l’article 8è de l’ordenança fiscal número 3 de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

-          Es pot sol·licitar la bonificació del 50% de l’ICIO, d’acord amb el que s’estableix l’article 6è punt 4 de l’ordenança fiscal número 3 de l’ICIO.

-          La taxa en concepte de comunicació prèvia d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal número 7 amb un import de 48,28 euros.

-          Dipòsit per la constitució de la garantia per la gestió de runes de 30,05 euros. El dipòsit per gestió de residus es retornarà justificant el lliurament dels residus a la deixalleria o a una empresa autoritzada pel Consorci de la Gestió dels Residus, un cop finalitzada l’obra.

En cas d’ocupació de la via pública caldrà aportar el tràmit “Comunicació d’ocupació de la via pública” aportant el justificant de pagament segons l’ordenança fiscal nº12.

D’acord amb l’apartat 2 d’aquest document, caldrà aportar els justificants dels corresponents pagaments.

Documentació necessària

Documentació complementària