Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Exercici del dret a la limitació del tractament

Exercici del dret a la limitació del tractament

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix alguna de les condicions següents:

a) Cas que impugneu l'exactitud de les dades personals, durant un termini que ens permeti verificar-ne l'exactitud.

b) El tractament és il·lícit i us oposeu a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, ens sol·liciteu que se'n limiti l'ús.

c) Si nosaltres ja no necessitem les dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

d) Si us heu oposat al tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular d'acord amb l'article 21, apartat 1 del Reglament (UE) 2016/679, mentre es verifica si els motius legítims que ens emparen per tractar les dades prevalen sobre els de vostè.

Si limitem el tractament de les vostres dades personals d'acord amb l'establert en lletra a), amb excepció de la seva conservació, aquestes dades només es poden tractar amb el vostre consentiment, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat estat membre.

Cas que hagueu obtingut la limitació del tractament i abans de que l'aixequem limitació sereu degudament informat.

Com a responsables del tractament, excepte que sigui impossible o suposi un esforç desproporcionat, comunicarem la limitació del tractament de les vostres dades a cadascú dels destinataris als que haguem comunicat les vostres dades personals.

Si se us denega la petició de supressió de les dades teniu dret a interposar la reclamació oportuna davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

Canals de tramitació

Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

 

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

 Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

Període tramitació

Durant tot l'any.

Termini sol·licitud

No n'hi ha.

Temps de resolució

Termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció des del dia en què s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, per complexitat i per el nombre de sol·licituds.

Qui el pot demanar

Aquest dret és personalíssim i ha de ser exercit pel propi interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

Documentació necessària

  •  Còpia del DNI o equivalent (NIE o passaport).