Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Exercici del dret a la portabilitat de les dades

Exercici del dret a la portabilitat de les dades

Descripció

L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents: 

  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats. 

L'interessat ho sol·licita respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l'afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat.

Mode d'exercici: inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

Limitacions: no es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d'una missió d'interès públic o inherent a l'exercici del poder públic.

 

Canals de tramitació

Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

 

Període tramitació

Durant tot l'any.

Termini sol·licitud

No n'hi ha.

Temps de resolució

La petició s'atendrà i es notificarà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Qui el pot demanar

Aquest dret és personalíssim i ha de ser exercit pel propi interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Cal destacar que aquest dret només es pot exercir quan concorrin els següents supòsits:

  • El tractament es basa en el consentiment de la persona afectada o quan el tractament sigui necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva (no s'aplica quan la base jurídica sigui una altra).
  • El tractament s'efectua a través de mitjans electrònics (no s'aplica als tractaments no automatitzats o manuals).

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial