Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Exercici del dret d'oposició

Exercici del dret d'oposició

Descripció

Aquesta instància us permet sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi en els supòsits següents:

1. Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, a conseqüència que hi hagi un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.

2. Quan el tractament tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.
El dret d'oposició està regulat als articles del 34 al 36 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).

Tingueu en compte que, si hi ha una prohibició legal, aquest dret no es pot exercir. Cal tenir en compte que es poden produir canvis a partir del 25 de maig de 2018, data d’entrada en aplicació del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

Canals de tramitació

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

- Electrònicament: accediu, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en aquesta mateixa fitxa i seguiu-ne les instruccions.

- Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana-Registre de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

- Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

Període tramitació

Durant tot l'any.

Temps de resolució

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini màxim de 10 dies per respondre, tant si les dades de caràcter personal estan disponibles com si es denega la sol·licitud.

Qui el pot demanar

La mateixa persona afectada, convenientment identificada, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Preu de la tramitació

Tràmit gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

  • - Còpia del DNI o equivalent (NIE o passaport).