Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Exercici del dret de rectificació

Exercici del dret de rectificació

Descripció

Aquesta instància us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes.

El dret de rectificació està regulat per l'article 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 31 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i desplegat als articles 32 i 33 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD). Tingueu en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

- Si hi ha una prohibició legal.

- Si hi ha perill per a la defensa de l'estat.

- Si cal garantir la seguretat pública.

- Si cal protegir els drets i les llibertats de tercers.

- Si hi ha una intervenció policial.

- Si cal assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

- Si la Hisenda pública inspecciona l'afectat.

Cal tenir en compte que es poden produir canvis a partir del 25 de maig de 2018, data d’entrada en aplicació del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

Canals de tramitació

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament o presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Electrònicament: accediu, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en aquesta mateixa fitxa i seguiu-ne les instruccions.

- Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana-Registre de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

- Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

Període tramitació

Durant tot l'any.

Temps de resolució

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini màxim de 10 dies per respondre, tant si les dades de caràcter personal estan disponibles com si es denega la sol·licitud.

Qui el pot demanar

La mateixa persona afectada, convenientment identificada, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Preu de la tramitació

Tràmit gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

  • - Còpia del DNI o equivalent (NIE o passaport).