Gual

Descripció

Sol·licitud de llicència per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Requisits que s'han de complir

En el cas que la vorera no compleixi la normativa, comportarà la petició de llicència d’obres menors per adequar la vorera segons la normativa.

Termini sol·licitud

En qualsevol moment de l’any.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona que estigui interessada en l’obtenció de la llicència de gual. En el cas que la persona sol·licitant no coincideixi amb la persona propietària de la finca, haurà d’aportar autorització de la mateixa.

Si el sol·licitant delega en un representant, a més de les seves dades s’hauran d’indicar les dades corresponents al representant.

Preu de la tramitació

Un cop aprovada la llicència: En concepte de taxa de gual, i anualment, import que va en funció del tipus de gual i de l’amplada i l’horari del gual, segons les vigents Ordenances Fiscals.

On es pot fer

Presencialment, a la Oficina d’atenció al Ciutadà de l’ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Documentació necessària

  • Sol·licitud llicència de gual (PDF, 26 kB)
    Sol·licitud llicència de gual
  • - Còpia d’escriptura de propietat, rebut d’IBI o contracte de lloguer de la finca
  • - Plànol d’ubicació del gual o reserva
  • - Autorització comunitat de veïns (en cas necessari)

Documentació complementària