Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Instal·lació d’atraccions i parades a la fira

Instal·lació d’atraccions i parades a la fira

Descripció

Instal·lació d'atraccions i parades a la fira de Festa Major.

Preu de la tramitació

La taxa s’estableix segons l'Ordenança Fiscal núm. 16 art. 6, i segons el número de dies que estigui instal·lat: (X) m2 x 4 dies x 1.05 €/dia. 

El pagament d’aquesta taxa s’haurà d’efectuar prèviament a la sol·licitud d’instal·lació i s’acreditarà mitjançant el full d’autoliquidació segellat pel banc.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplir el formulari següent:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

 • Instància presentació fira atraccions 2020 (PDF, 46 kB)
  Instància presentació fira atraccions 2020
 • Instància presentació parades 2020 (PDF, 45 kB)
  Instància presentació parades 2020
 • Declaració responsable acceptació subministrament elèctric (PDF, 32 kB)
  Declaració responsable acceptació subministrament elèctric
 • - Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant i alta IAE
 • - Certificat conforme s’ha fet la revisió anual de seguretat, signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent
 • - Certificat vigent de les instal·lacions elèctriques i contra incendis
 • - Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (nom del propietari, període de vigència, atracció assegurada, garanties i quantitats assegurades)
 • - Document signat de declaració responsable, segons model oficial de l’ajuntament, en el que s´indica que la parcel·la on es situa el recinte firal no disposa de subministrament elèctric, ni possibilitat de contractació amb companyia, quedant totalment prohibit realitzar connexions a la xarxa municipal.

Documentació complementària