Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Llicència d'obra menor

Llicència d'obra menor

Descripció

Les obres menors subjectes a llicència són aquelles que es realitzen a la via pública relacionades amb l’edificació contigua, obres auxiliars de la construcció, obres de reparació, modificació o arranjament d’edificis, obres a solars o patis.

Incloses dins les llicències d’obres menors subjectes a llicència, hi ha l’enderrocament d’edificis, la instal·lació de grues-torre en la construcció i la col·locació de casetes per a eines en zones agrícoles.

Cadascuna d’aquestes obres, requereix una documentació addicional suplementària.

Quins documents s'han de portar?

Cal presentar la sol·licitud de llicència d’obra menor a l’OAC, fent servir l’imprès normalitzat i aportant la documentació que s’indica a continuació, en funció del tipus d’obra menor que sigui, perquè l’Ajuntament la tramiti.

a) Llicència d’obres menors (connexions al clavegueram) en sòl urbà

1. Memòria descriptiva de les obres.

2. Plànol de situació a escala 1:1000, amb indicació de la referència cadastral.

3. Plànol d’emplaçament a escala 1:500.

4. Plànol de detall de la connexió a realitzar, on consti: 

- indicació del punt de connexió.

- acotament dels metres de rasa a realitzar des de la façana al punt de connexió amb la xarxa general.

5. Plànol de detall a escala 1:20 / 1:50 de la connexió al clavegueram, on consti:

- acotament de l’amplada i fondària de la rasa.

- acotament de la fondària de l’escomesa i espessor del paviment d’acabat.

- definició dels materials emprats.

6. Document d’amidaments i pressupost de l’obra.

7. Nomenament de contractista.

b) Llicència d’obres menors (caseta de fusta per eines, tanques de parcel·les (on no es realitzin moviments de terres, ni tinguin funció de mur de contenció) ...) en sòl urbà

1. Memòria descriptiva de les obres.

2. Plànol de situació a escala 1:1000, amb indicació de la referència cadastral. 

3. Plànol d’emplaçament a escala 1:500.

4. Plànol de detall/secció a escala de la caseta, tanca, etc, on consti: 

- acotament de les dimensions.

- definició dels materials emprats.

5. Document d’amidaments i pressupost de l’obra.

c) Llicència d’obres menors (instal·lació de tanques d’obres, casetes provisionals i sitges) en sòl urbà

1. Memòria descriptiva de les obres.

2. Plànol de situació a escala 1:1000, amb indicació de la referència cadastral.

3. Plànol d’emplaçament a escala 1:500.

4. Plànol a escala de secció de la tanca, sitja o caseta d’obres. 

5. Plànol de planta a escala on s’indiqui: 

- ample de la vorera existent.

- secció d’ocupació de la vorera.

- superfície d’ocupació.

- emplaçament dels elements d’enllumenat públic, xarxa de serveis, senyalització o de mobiliari urbà de la zona d’afectació.

- definició del pas lliure de vianants (mínim de 0,90 m).

d)Llicència d’obres menors (amb projecte tècnic i direcció facultativa) en sòl urbà (enderrocs d’edificacions, reparació de cobertes i terrats, arranjament de façanes (a partir de PB+2), reformes interiors d’habitatges sense afectació de l’estructura, obertures de façana, piscines i dipòsits d’ús particular (no comunitari), murs de contenció de terres, anivellació i moviment de terres, col·locació de tanques i cartells publicitaris, instal·lacions d’elements tècnics (captadors solars, antenes, ...)

1. Projecte tècnic (per duplicat). Aquest ha de contenir: 

- memòria descriptiva/constructiva de les obres.

- justificació de l’acompliment de la normativa.

- plànols.

- plec de condicions.

- amidaments i pressupost.

- estudi de gestió de residus, amb indicació de l’abocador autoritzat.

- fotografies actuals de l’immoble (en obres d’enderroc, arranjament de façanes, ...).

2. Estudi de seguretat i salut.

3. Programa de control de qualitat.

4. Full d’assumpció de la direcció facultativa (si el projecte ha estat visat per col·legi professional) o declaració responsable del tècnic competent (si el projecte no ha estat visat).

5. Nomenament de contractista.

6. Justificació de la base imposable en aplicació del que s’estableix a l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. 3.

7. Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge (en reformes d’habitatges).

8. Full d’autoliquidació i comprovant d’ingrés.

Termini sol·licitud

L'interessat/da ha de sol·licitar i obtenir la llicència municipal en qualsevol moment de l’any, però sempre abans d'iniciar les obres preteses.

Temps de resolució

Un mes des de l’inici de l’expedient. L’Ajuntament emet una resolució d’atorgament o denegació de la llicència.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, que vulgui realitzar obres menors al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

Si la sol·licitud de llicència d’obra menor la demana una raó social, la persona que la signi caldrà que acrediti llur capacitat per representar-la legalment mitjançant la presentació de l’escriptura de poder, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

Preu de la tramitació

En base al pressupost de l'obra, es calcula l´autoliquidació (d’acord amb les Ordenances Fiscals):

- Impost 4% (OF3).

- Taxa 1,204% (OF7) (amb un mínim de 124,70 €).

- Taxa expedició docs. Adm. 5% quota anterior (OF 13).

Fiances:

- Fiança d´obres: 40% sobre l’autoliquidació definitiva.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Cal portar la documentació adient a cada tràmit a les oficines municipals i satisfer la liquidació provisional.

Documentació necessària

Documentació complementària