Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Reclamació OMIC

Reclamació OMIC

Descripció

L’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta que treballa per ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets en l’adquisició de béns i utilització de serveis, així com rebre i tramitar queixes, reclamacions i denúncies, i remetre-les als organismes corresponents.

Són persones consumidores aquelles que actuen en el marc de les relacions de consum, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

Requisits que s'han de complir

Pot demanar la iniciació qui resulti ser el consumidor final del bé adquirit a una empresa o servei prestat per un professional. El consumidor ha de ser resident a Santa Eulàlia de Ronçana i aportar els documents justificatius de la queixa, reclamació o denúncia.

Quan es pot fer servir l´OMIC?

- ABANS d'adquirir un bé (electrodomèstic, contractació d’un servei...).

- DESPRÉS de qualsevol situació en què hagi tingut problemes amb els seus drets com a consumidor/usuari.

Supòsits en els que l'OMIC no pot intervenir

- En relacions privades entre particulars.

- En qüestions iniciades per la via judicial en les que hi hagi sentència judicial.

- Quan la reclamació és contra una Administració Pública (multes, taxes...).

- Conflictes entre empreses.

En cas de no estar conforme amb un producte o servei, quins passos cal seguir?

Reclamar a l’establiment per qualsevol d’aquestes vies:

- Demanant el full de reclamació/denúncia a l’establiment. En aquest hi ha de constar el segell de l’empresa i la data.

- Telefònicament si es tracta d'operadores de telefonia i demanar el número d'incidència.

- Carta certificada amb acusament de rebut.

- Altres: fax, correu electrònic...

L'OMIC no podrà tramitar cap reclamació sense el justificant de que el consumidor ha intentat reclamar a l’empresa prèviament.

- Si en el termini d´un mes no han contestat, o si la resposta és negativa, es pot procedir a presentar la reclamació davant l’OMIC.

Termini sol·licitud

En qualsevol moment de l’any.

Qui el pot demanar

La persona que sigui la consumidora final del bé o servei, i que sigui resident al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplir el formulari següent:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

  • - Document identificatiu, adreça i telèfon de contacte
  • - Full de reclamació, denúncia o queixa, identificant clarament l’establiment
  • - Document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura)
  • - Acreditació de representació legal, si escau
  • - Acreditació que és consumidor final (per exemple, factura a nom seu)
  • - Altra documentació de la relació comercial, si escau
  • - Les dades de les reclamacions/queixes/denúncies seran les del titular del contracte o qui hagi realitzat la compra o pagat pel servei.