Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Registrar parelles de fet

Registrar parelles de fet

Descripció

L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet. Acredita la unió estable des de la seva inscripció dins del registre de Parelles de Fet.

Requisits que s'han de complir

- Ser major d’edat o menor emancipat.

- No haver estat declarats incapacitats.

- No ser parents per consanguinitat o adopció en línia directa, o per consanguinitat en tercer grau col·lateral, ni cap altre vincle matrimonial no dissolt.

- Estar empadronats o empadronar-se els peticionaris en aquest municipi i en el mateix domicili.

- No formar part d’una altra unió civil no extingida de fet

Causes que motiven la baixa de la inscripció en el registre municipal voluntari de parelles estables

- Per comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública.

- Per voluntat d’un dels convivents notificada fefaentment a l’altre.

- Per mort o declaració de mort d’un dels convivents.

- Per cessament de la convivència.

- Per matrimoni de qualsevol dels convivents. 

- Per canvi de domicili d’un dels dos convivents.

- Per canvi de domicili dels dos convivents en un altre municipi.

Termini sol·licitud

El tràmit es pot fer qualsevol dia laborable de l’any.

Temps de resolució

El tràmit es realitza al moment.

Qui el pot demanar

Es podran inscriure en el registre totes les parelles que compleixin el que estableix l’article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol del llibre segon de codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família en el seu capítol IV que textualment diu: 

"Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

1. Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

2. Si durant la convivència, tenen un fill comú.

3. Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer

Presencialment, a l'Oficina d’atenció al Ciutadà de l’ajuntament, en horari d'atenció al públic.

Documentació necessària

  • Inscripció parelles de fet (PDF, 26 kB)
    Inscripció parelles de fet
  • - Document d’identitat original dels membres que formen la parella
  • - Fe de vida del Registre Civil