Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud d’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Sol·licitud d’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Descripció

Sol·licitud que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per sol·licitar l’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.

 

Per tal d’optar a la bonificació, establerta a l’article 5è de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’IBI, del qual s’estableixen els requisits per gaudir de la bonificació del 15% (energia solar tèrmica) o del 50% (energia solar fotovoltaica) amb un màxim anual de 300 euros, el sol·licitant haurà de:

-      sol·licitar en aquest ajuntament l’informe tècnic per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar (veure formulari adjunt),

-      posteriorment, l’ajuntament notificarà a l’interessat que disposa de l’informe tècnic aprovat per la Junta de Govern Local

-      finalment, el sol·licitant haurà de presentar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona el citat informe tècnic, per tal d’obtenir la corresponent bonificació de l’IBI.

 


Quins documents cal aportar?

Per a la citada sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació:

-      sol·licitud d’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar (per instància genèrica)

-      factura acreditativa de les despesa

-      fotografies plaques, inversor i altres elements de la instal·lació

-      documentació de la legalització de les instal·lació davant del departament d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (RISTIC)

-      en cas d’actuar en representació alinea, document d’autorització signat per l’interessat

 

Com es pot fer el tràmit?

Telemàticament o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana a través d’una instància genèrica i aportant la documentació indicada a l’apartat “2.Quins documents cal aportar?”.

 

Per sol·licitar la bonificació de l’IBI

Us podeu adreçar telemàticament a través del següent enllaç de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/es/  o bé, a través de les oficines de l’ORGT ubicades a l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Telèfon de contacte: 93 472 91 17

Qui el pot demanar

L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional

esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Preu de la tramitació

Gratuït

Documentació necessària

Documentació complementària