Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud de parada al Mercat de venda no sedentària

Sol·licitud de parada al Mercat de venda no sedentària

Descripció

El mercat setmanal de venda no sedentària de Santa Eulàlia de Ronçana se celebrarà cada dissabte al matí al carrer Mare de Déu de la Salut (al costat de la plaça Onze de Setembre). 

Tipologies a cobrir: calçat, estris de cuina, plantes i perfumeria.

Període tramitació

Durant tot l’any.

Temps de resolució

El tràmit es realitza al moment, però resta subjecte a l’aprovació per part del tècnic corresponent, que avaluarà la petició segons les bases establertes. En cas d’autorització per part de l’Ajuntament, la seva vigència tindrà una durada màxima de 15 anys

Qui el pot demanar

Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària, les persones físiques o jurídiques hauran de complir els següents requisits, que hauran d’acreditar documentalment, i que s’hauran de mantenir durant el període de vigència de l’autorització.

Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar-ne exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

1- Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.

2- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

3- Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

4- Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

5- Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 150.000 euros.

6- Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.

7- Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.

8- Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits en mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial).

Preu de la tramitació

Segons l'Ordenança Fiscal nº 16 - Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública:

- Taxa setmanal per metre lineal: 1€

- Taxa anual addicional parades d’alimentació: 30€

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplir el formulari següent:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

Documentació complementària