Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics

Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics

Descripció

El següent tràmit permet impedir la suspensió dels subministraments d’aigua, d’electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió residencial per part de l'empresa subministradora, segons la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

Període tramitació

En qualssevol moment de l’any

Temps de resolució

Un cop presentada la sol·licitud a l'OAC, la persona sol·licitant podrà presentar còpia de la petició d’informe a l'empresa subministradora per tal de notificar-los l’inici del procés. La vigència de l’informe és d’un any a partir de la seva emissió.

Qui el pot demanar

- Persones empadronades a Santa Eulàlia de Ronçana.

- Persones titulars del contracte de subministrament .

- Les persones en situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb l’article 5.10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

S’entén que estan en aquesta situació les persones o unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a:

- Persones que viuen soles, 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya): 1138,24 euros/mes.

- Si es tracta d’unitats de convivència (més d'una persona), 2,5 vegades l’IRSC: 1422,8  euros/mes.

- En cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, 3 vegades l’IRSC: 1707,36 euros.

- Llars on hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, que necessiten per sobreviure màquines assistides.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

  • Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics (PDF, 79 kB)
    Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics
  • - Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant. Haurà de coincidir amb el titular del subministrament; i dels altres membres de la unitat familiar
  • - Volant de convivència
  • - Còpia de les factures impagades i còpia de l’avís d’interrupció del subministrament
  • - Documentació acreditativa actual dels ingressos de la unitat familiar (pensió INSS; nòmina, certificat del PIRMI, pensió no contributiva, pensió d’aliments, certificat de l’OTG conforme està a l’atur i si rep o no alguna prestació o justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés econòmic)