Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Subvencions a esportistes individuals 2022

Subvencions a esportistes individuals 2022

Descripció

Donar suport a projectes de promoció de l’activitat fisicoesportiva i de competició (edat escolar i federada) a esportistes individuals del municipi que competeixin en campionats o activitats federades oficials, de caràcter provincial, autonòmic, estatal i internacional. No són objecte d’aquestes subvencions les següents activitats:

- Activitats o partits amistosos.

- Activitats internes dels clubs.

Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria única.

Termini sol·licitud

19 de desembre de 2022

Qui el pot demanar

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions persones físiques amb domicili a Santa Eulàlia de Ronçana al moment de la present convocatòria.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Documentació necessària

Documentació complementària