Portada > Actualitat > Notícies > Procés selectiu de màxima urgència per la plaça d’enginyer/a tècnic/a

Procés selectiu de màxima urgència per la plaça d’enginyer/a tècnic/a

02/02/2021

L'Ajuntament de Santa Eulàlia convoca el procediment de selecció amb nomenament de funcionari/a interí/ina

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha convocat la regulació d'un procediment de selecció per sistema de concurs i de màxima urgència per a la cobertura d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a, del grup A2 amb nomenament de funcionari/a interí/ina, i la constitució d'una borsa de treball de personal enginyer tècnic.

La persona seleccionada assessorarà i donarà suport tècnic pel que fa a les matèries competència de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de coneixement, elaborarà estudis i altra documentació especialitzada relativa a les matèries competència de la unitat i al seu àmbit de coneixement i formularà propostes de millora dels serveis, alhora que elaborarà propostes d'acords i convenis en relació a les matèries incloses al seu àmbit funcional. Entre d'altres, també elaborarà ordenances i reglaments en relació a les matèries incloses al seu àmbit funcional i redactarà informes tècnics relatius als expedients i matèries competència de l'àmbit.

Les persones interessades hauran d'estar en possessió del títol de graduat/da en l'àmbit d'enginyeria o altres habilitacions tècniques equivalents, o en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i hauran de tenir coneixements de català equivalents al certificat de nivell de suficiència (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

La sol·licitud es presentarà mitjançant el model normalitzat del procés selectiu que figura a la pàgina web de l'Ajuntament, que tindrà efectes de declaració responsable de què es reuneixen les condicions exigides a la convocatòria. Per ser admeses a les proves selectives, les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud:

- Instància de sol·licitud normalitzada del procés selectiu (adjunt a aquesta pantalla).

- Fotocòpia del DNI.

- Fotocòpia de la titulació exigida.

- Document acreditatiu de l'exempció de la realització de les proves de coneixements de les llengües, si s'escau.

- Resguard del pagament dels drets d'examen.

- Currículum Vitae, presentant de forma clara i diferenciada: dades identificatives de l'aspirant (nom, cognoms, DNI), dades relatives a la formació complementària (jornades, cursos i seminaris d'especialització), dades sobre l'experiència laboral, altres mèrits rellevants que l'aspirant desitja fer constar i data i signatura de l'interessat.

- L'acreditació documental dels mèrits que s'al·legui a la fase de concurs s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu serà de deu dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC. Tanmateix, es publicarà la convocatòria i les bases íntegres en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Adjunt a aquesta pantalla hi trobareu les bases completes de la convocatòria.
Arxivat a: General
Procés selectiu de màxima urgència per a la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a

Arxius adjunts