Portada > Actualitat > Notícies > El pressupost 2019, valorat en 8,5 milions d’euros, s'aprova per unanimitat

El pressupost 2019, valorat en 8,5 milions d’euros, s'aprova per unanimitat

04/02/2019

Amb els vots a favor de Poble Unit, I-ERC, PDeCAT, PSC i ICV-EUiA

El primer ple ordinari d’aquest any, celebrat el passat dijous 31 de gener a la sala Pau Casals de la Biblioteca, va servir per donar llum verda al pressupost municipal del 2019, valorat en 8.563.637,87 euros, el que suposa una reducció del 5,3% respecte al de l’any passat. El pressupost va rebre l’aprovació per unanimitat de tots els grups de l’arc municipal: Poble Unit (5), I-ERC (4), PDeCAT (2), PSC (1) i ICV-EUiA (1). No s’aprovava un pressupost municipal per unanimitat a Santa Eulàlia des del mes de gener de l'any 2000, quan aleshores CIU governava amb minoria i l’alcalde era el senyor Josep Uñó.

Referent als ingressos, la tendència és mantenir les previsions de 2018. Com a variació significativa, els ingressos patrimonials es veuen reduïts en un 54,24% respecte al pressupost de l’any passat. Un descens que s’explica gràcies a la regularització de les anualitats del cànon de l’aigua i a les seves corresponents liquidacions. Destaca també la notable rebaixa en el capítol de transferències de capital, on s’espera obtenir 937.117,35 euros, un 36,59% menys que el previst l’any 2018. D’aquest gairebé milió d’euros, 393.166,34 estan pendents d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar el 100% de les obres associades al col·lector d’aigües residuals del Torrent de les Tres Pedres, 230.000 en subvencions de la Xarxa de la Diputació de Barcelona (140.000 per pavimentar el carrer Forn i 90.000 per l’enllumenat del camí de la Rovira) i 270.000 en subvencions finalistes de la Diputació per a altres inversions.

A l’apartat de despeses, destaca un substancial augment del 5,17% en el capítol de personal en previsió a l’increment del 2,5% dels sous, derivat de la pujada de retribucions a l’àmbit del sector públic a través del Reial Decret-Llei 24/2018. Pel que fa als béns corrents i serveis, destaca el de treballs realitzats per altres empreses, on hi ha un increment de gairebé 94.000 euros en la recollida, gestió i tractament de residus a l’haver-se produït des del passat mes de novembre un canvi de sistema en la recollida d’escombraries, passant dels contenidors a la via pública al porta a porta. També cal subratllar el notable descens en el capítol de despeses financeres, passant de 54.000 euros l’any 2018 a 25.690 euros en l’exercici actual (rebaixa del 52,46%) gràcies a la reducció d’endeutament realitzat l’any passat, que ha repercutit en uns menors interessos en el deute pendent.

Referent a les inversions, aquestes s’han reduït un 33,05%, fixant-se en 1.278.509,09 euros. Una variació de 563.818,56 euros menys respecte a l’any passat que ve donada per l’execució del col·lector d’aigües residuals del Torrent de les Tres Pedres, on al 2018 es va pressupostar un import d’un milió d’euros, executant-se aleshores 622.835,94 euros i aquest any la resta. Així doncs, les grans inversions per a aquest any 2019 seran la part proporcional de la ja iniciada construcció del col·lector d’aigües residuals del Torrent de les Tres Pedres (393.166,34 euros), la pavimentació del carrer del Forn (224.248,06 euros), l’adequació de l’antiga Biblioteca (108.000 euros), l’enllumenat del camí de la Rovira (90.000 euros), les inversions del porta a porta (45.786,83 euros), les millores del bosc de l’escola Ronçana (40.000 euros) i la renovació de gronxadors i mobiliari de parcs i jardins (40.000 euros). Referent a la reforma de l’antiga escola bressol La Font del Rieral, amb un cost total de 325.047,52 euros, aquest 2019 hi haurà una inversió de 108.074,70 euros, que se sumaran als 216.972,82 euros de l’exercici anterior. De totes les inversions que es faran, l’Ajuntament aportarà 89.878,69 euros amb recursos propis, mentre que tota la resta es finançarà a través de subvencions de capital i préstecs.

Les partides que més augmenten es destinen al porta a porta

En l’apartat d’inversions destacàvem una partida de gairebé 46.000 euros per a noves inversions del porta a porta, que aniran destinats a construir una tercera àrea d’emergència a la deixalleria (actualment n’hi ha a una a Can Font i una altra a Mas Vendrell) i a la compra de més cubells i bujols. Per al 2019, el cost total d’aquest servei de recollida d’escombraries està estimat en 921.423,19 euros. D’aquest gairebé milió d’euros que costarà el porta a porta, 550.000 euros estaran destinats al cost de recollida (amb un augment de 155.000 euros respecte a l’any passat) i 142.000 euros al lloguer de camions. Cal destacar que en referència al tractament de residus, el cost d’entrada a planta per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia passarà de 120.000 a 45.000 euros, una rebaixa destacable derivat de la bona separació dels residus amb la implantació del porta a porta.

Pel que fa la partida de Serveis Socials, aquesta augmenta un 6%, passant de 403.426,40 euros el 2018 a 427.428,86 euros en aquest 2019. Aquest increment anirà destinat a gaudir de més recursos humans i a potenciar ajuts com el de material escolar, que passa de 12.000 a 17.000 euros. Serveis bàsics de mobilitat, com el Porta’m i el TAD, mantenen les seves partides pressupostàries. Tanmateix, altres partides que s’incrementen són les destinades a arreglar calçada i voreres, passant de 12.000 a 62.000 euros, o al manteniment de parcs i jardins, passant de 44.550 a 83.000 euros.

Encara en l’àmbit econòmic, a 31 de desembre de 2018 l’Ajuntament tenia un deute de 2.505.655,48 euros, el que es tradueix en una ràtio d’endeutament del 34%. Comparat amb desembre de 2017, en un any s’ha rebaixat el deute en 1.200.000 euros, el que equival a una reducció del 32,4%. Des d’una perspectiva més global, aquests números suposen que des del 10 de juny de 2015, on el deute era de 6.394.828,39 euros, aquest s’ha vist rebaixat en 3.889.172,83 euros, significant una reducció del 60,82%. Pel que fa a la liquidació del 2018, encara no es disposen de les magnituds pressupostàries a l’haver-se aprovat el pressupost el mes de gener del 2019.

Referent a les valoracions del pressupost 2019 per part dels diferents grups municipals, l’alcalde de Santa Eulàlia i líder de Poble Unit, Francesc Bonet, va qualificar-lo de “continuista” tot i que “s’han augmentat les partides d’alguns serveis com arreglar voreres o millorar parcs i jardins”. L’alcalde va justificar la baixada del pressupost de 9 milions a 8,5 d’un any a l’altre pel fet que el passat exercici es contemplaven les obres de construcció del col·lector d’aigües residuals del Torrent de les Tres Pedres, que tenien una aportació de poc més d’un milió d’euros. Bonet també va voler repassar el mandat de Poble Unit en els últims 4 anys, explicant que havien aconseguit augmentar serveis, contenir la despesa i amortitzar gran part del deute del consistori. L’alcalde també va subratllar que malgrat ser un govern en minoria i tenint present les circumstàncies econòmiques, el grup de Poble Unit donava per assolits gran part dels reptes i objectius proposats a principi de legislatura. Tanmateix, va destacar el pacte de governabilitat arribat amb I-ERC el maig de 2017, que tot i no entrar a govern, va facilitar l’assoliment d’objectius.

El regidor d’I-ERC, Ramon Vilageliu, va voler justificar el vot afirmatiu del seu grup al pressupost 2019 fent menció al pacte de governabilitat citat per l’alcalde, essent conscients que “aniria més enllà d’aquesta legislatura, podent continuar amb els punts que es van subscriure en el seu dia com l’aportació de més serveis de mobilitat i la millora de la qualitat a la via pública”. Per últim, Vilageliu va mostrar la satisfacció del seu grup municipal amb el porta a porta, on ja s’estaven començant a veure els bons resultats d’aquest servei implantat fa poc menys de tres mesos.

El regidor del PSC, Abraham Requena, va començar la seva intervenció recalcant que aquest pressupost s’hauria d’haver portat a debat abans del 31 de desembre de l’any passat. Requena va voler fer una cronologia de com havien anat els temps de negociació entre el govern i el PSC, explicant que a 17 de gener de 2019 l’alcalde els havia emplaçat a una reunió. “Des del grup del PSC considerem que tenir la informació a 17 de gener no és temps suficient per estudiar-la amb detall. Tot i així vam presentar unes propostes de consideració de govern per negociar el vot favorable: millora de la il·luminació de la carretera de Caldes amb el camí de la Serra Granada, estudi de rehabilitació del parc infantil de Pinedes Castellet, millora del pont d’accés a Pinedes Castellet, instal·lació de bombetes d’il·luminació tipus led, transformació dels vials de doble sentit a l’hora d’aparcar i la col·locació d’un pas de vianants i un semàfor a Mas Vendrell a l’accés de Santa Eulàlia des de Caldes. Tot i que alguns dels punts es compliran, nosaltres ens abstindrem”, va concloure Requena. Un vot, però, que acabaria canviant arran de la intervenció del grup municipal del PDeCAT.

El regidor del PDeCAT, Francesc Montes, va mostrat l’aprovació del seu grup municipal al pressupost per a aquest any, tot i que va voler fer menció que un 70% de les inversions estaven concentrades en només tres de les 40 partides existents: la construcció del Torrent de les Tres Pedres, la pavimentació del carrer del Forn i la reforma de l’antiga escola bressol La Font del Rieral. Sobre el carrer Forn, Montes va matisar que la inversió hauria d’anar al capítol de contribucions especials, mentre que de La Font del Rieral ells sempre havien defensat que primer calia saber quin ús se li havia de donar abans de fer qualsevol actuació. Per últim, Montes va proposar incloure una partida per import 0 per si en el futur es rebia algun tipus de subvenció per a l’adequació de la cruïlla a Mas Vendrell, en direcció a Caldes de Montbui. Va ser aleshores quan el regidor del PSC, Abraham Requena, va explicar que si s’introduïa aquesta partida i hi havia voluntat de govern, el PSC canviaria el seu vot d’abstenció a un d’afirmatiu, com així va acabar passant.

Per últim, la regidora d’ICV-EUiA, Elvira Mas, va argumentar el vot afirmatiu al pressupost 2019 “per coherència i mantenir-se com a continuistes”. Malgrat això, Mas va qualificar el pressupost de “conservador” pel fet que no s’havia de gastar menys “sabent que el poble té tantes mancances”.

Adjunt a aquesta pantalla podeu descarregar-vos tots els documents del pressupost municipal 2019, detallat per ingressos, despeses i inversions.

Complements de productivitat del personal de l’Ajuntament, mocions i precs i preguntes

El primer ple ordinari de l’any, a més a més de donar llum verda al pressupost per al 2019, va debatre altres punts d’interès. Un dels més destacats va ser a propòsit de l’aprovació dels criteris de valoració d’atorgament del complement de productivitat al personal al servei de l’Ajuntament, on en paraules del regidor Jordi Orriols “permet posar ordre de valoració en el conveni aprovat l’any 2009”. El punt va quedar aprovat per unanimitat.

Pel que fa a les mocions se’n van presentar un total de quatre, les quals podeu trobar detallades en format PDF en els documents adjunts a aquesta pantalla:

- Moció del PSC en suport a les mesures del pacte d’Estat contra la violència de Gènere. Aprovada per unanimitat.

- Moció del PSC per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia. Vots a favor: PSC 1 / Vots en contra: PU 5, I-ERC 4, PDeCAT 2 i ICV-EUiA 1.

- Moció d’I-ERC per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia. Vots a favor: PU 5, I-ERC 4, PDeCAT 2 i ICV-EUiA 1 / Vots en contra: PSC 1

- Moció d’ICV-EUiA en suport dels presos i exiliats polítics. Vots a favor: PU 5, I-ERC 4, PDeCAT 2 i ICV-EUiA 1 / Abstencions: PSC 1.

Per últim, en el torn de precs i preguntes, I-ERC va voler preguntar al govern en quin estat es trobaven dues de les grans obres que té en curs Santa Eulàlia: la construcció del col·lector d’aigües residuals del Torrent de les Tres Pedres i la licitació de les obres de reparació de l’antiga escola bressol La Font del Rieral. Sobre el Torrent de les Tres Pedres, l’alcalde Francesc Bonet va explicar que l’obra es trobava actualment aturada per uns problemes en el traçat inicial i que calia replanificar el projecte. “Aquest canvi pot acabar tenint un cost de 200.000 euros més dels previstos inicialment, tot i que d’aquest import se’n faria càrrec l’ACA”. Sobre la licitació de l’antiga escola bressol La Font del Rieral, l’alcalde va explicar que aquesta havia finalitzat sense que ningú s’hagués presentat. “Entenem que ha sigut així per diverses raons, com pot ser el que suposa agafar unes obres d’aquestes característiques, o que estem en un període on queda poc per a les eleccions i on totes les empreses van carregades de feina”. Bonet va explicar que un total de 55 constructores s’havien descarregat el projecte i que s’hauria de valorar en el futur la possibilitat de fer una nova licitació. Per la seva banda, la regidora d’ICV-EUiA, Elvira Mas, va preguntar sobre quan s’obriria el procés de selecció de la plaça del tècnic de joventut de l’Ajuntament. La regidora Anna Montes va respondre que aquest procés s’iniciaria entre finals de febrer i principis de març.

El ple va aprovar per unanimitat el pressupost 2019

Arxius adjunts